Miljøarbeidertjeneste psykiatri

Målgruppe: Voksne med ulike former for alvorlig psykisk lidelse som har behov for oppfølging i hjemmesituasjonen.

Beskrivelse av tjenesten: Boveiledning , sosial trening, hjelp til innkjøp av mat, ærend i bank, legebesøk etc. Tjenesten baserer seg på individuell oppfølging med fokus på relasjonsarbeid og langsiktig samarbeid mellom primærkontakt og bruker. Målet er å gi bruker egenmestring i daglige gjøremål. Alle tjenester ytes etter vedtak. Individuell plan, koordinering og ansvarsgrupper er sentrale arbeidsmetoder. Vi samarbeider tett med hjemmebaserte tjenester, fastleger, Psykiatrisk klinikk ved Helse Fonna, Haugaland DPS og Karmøy DPS.

Kontaktinformasjon: tlf. 52 74 42 47/951 43 041, eller sentralbord 52 74 30 00.

Utskrift