Mobbing

Lokal beskrivelse

Opplæringslovens §9a-1 regulerer elevenes rett til et godt skolemiljø:
Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

§9a-3 omtaler det psykososiale miljøet:
Alle ansatte ved skolen har plikt til å undersøke, varsle og eventuelt gripe inn dersom de får kunnskap eller mistanke om mobbing, vold, rasisme eller annen krenkende atferd.

Skolen plikter å ta stilling til henstillinger om tiltak fra elever og foresatte som gjelder det psykososiale miljøet, og skal innen rimelig tid fatte skriftlig enkeltvedtak med klagerett etter forvaltningsloven.

Rutiner vedrørende henstillinger om tiltak:

 1. Henstillinger om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet behandles av rektor som enkeltvedtak iht. forvaltningsloven
    - Saken behandles snarest mulig
    - Vedtaket er skriftlig, begrunnet og registrert i kommunens saksbehandlingssystem
    - Skolens reaksjon er et enkeltvedtak, også om det ikke settes i verk tiltak
    - Det opp1yses om klagerett

 2. Enkeltvedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28. Klage kan også fremmes dersom skolen ikke har tatt stilling til saken innen rimelig tid. Representative organ kan klage på vegne av medlemmer. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet, og den skal stiles til skolen v/rektor. Rektor veileder ved behov med utforming av klagen.

 3. Rektor foretar en ny vurdering. Dersom vedtaket ikke endres, fremmes klagen for kommunens klageutvalg.

 4. Klageutvalget behandler klagesaken. Dersom klagen ikke tas til følge, videresendes klagen til Fylkesmannen i Rogaland.

Mobbing er noe som pågår i norsk arbeidsliv, uavhengig av yrke, status eller person. Det ødelegger for enkeltmennesket – og for virksomheten og omgivelsene. Mobbing er destruktivt – og må stoppes.

Arbeidslivet
Mobbing i arbeidslivet har mange negative konsekvenser som berører flere enn de som opplever mobbingen. En "mobbesak" vil også ramme kollegaene som observerer det, familie og venner. Dessuten kan det ha stor innvirkning på arbeidsplassen som vil slite med økt sykefravær, høyere turnover og omorganiseringer. Det påvirker igjen produktiviteten, konkurransekraften og bedriftens kostnader.

Dokumenter - informasjon

icon Mal klage på det psykososiale miljøet ved skolen (16.47 kB)

Skolemiljø (Barneombudet.no)

Manifest mot mobbing (Regjeringen.no)

Arbeid mot mobbing - veileder (Udanningsdirektoratet)

Skolemiljøet til elevene (Utdanningsdirektoratet)

Elevane sitt skulemiljø (Utdanningsdirektoratet)   

In English

 • §9a-1of the Education Act regulates students' right to a good school environment:

All students are entitled to a good physical and psychosocial environment that promotes health, well-being and learning.

 • §9a-3 refers to the psychosocial environment:

All employees at the school are required to investigate, notify of, and, if necessary, intervene if they acquire knowledge of or suspect bullying, violence, racism or other offensive behaviour. The school is obligated to consider recommendations regarding measures taken by students and guardians regarding the psychosocial environment, and shall within a reasonable period take written individual decisions with right of complaint, as per the Public Administration Act.

Routines concerning recommendations on measures:

1. Recommendations on measures relating to the psychosocial environment shall be dealt with by the headmaster as individual decisions in accordance with the Public Administration Act

  -  The case is to be dealt with as soon as possible

  - The decision is written, substantiated and registered in the municipality's case handling system

  - The school's reaction is an individual decision, even if no measures are taken

  - Will advise on the right of complaint

2. The individual decision may be appealed under § 28 of the Public Administration Act. Complaints may also be granted if the school has not delivered a decision on the matter within a reasonable period of time. Representative bodies may appeal on behalf of members. Complaint deadline is 3 weeks from the date of notification of the decision to the party concerned. Any complaint must be in writing and substantiated, and it must be addressed to the school and the headmaster. If needed, the headmaster will provide guidance with formulating the complaint.

The headmaster makes a new assessment. If the decision is not changed, the complaint is submitted to the municipality's appeals committee.

3. The appeals committee deals with the complaint. If the complaint is not upheld, the complaint will be forwarded to the County Governor in Rogaland. Bullying is something that is happening in Norwegian working life, irrespective of occupation, status or person. It harms the individual - and business and the surroundings. Bullying is destructive - and must be stopped.

Working life

Bullying in the workplace has many negative consequences that affect more than those who experience the bullying. A "bullying case" will also affect colleagues who observe it, family and friends. In addition, it can have a major impact on the workplace, which will struggle with increased sickness absence, higher turnover and reorganization. Which again affects productivity, competitiveness and corporate costs.

 Template complaint regarding the schools psychosocial environment (16.47 kB)

School environment (Barneombudet.no)

Manifest against bullying (Regjeringen.no)

Work against bullying - guidance (Norwegian Directorate for Education and Training)

The pupil’s school environment (Norwegian Directorate for Education and Training)

The pupil’s school environment (Norwegian Directorate for Education and Training)

Utskrift