Tilfluktsrom i Haugesund

Det ligger en oversikt over alle offentlige tilfluktsrom på nettsiden til www.data.norge.no Klikk på linken under, der finner du hvert enkelt t-rom lokalt (under blå markør) med adresse, antall plasser mm.  

https://github.com/dsb-norge/static-share/blob/master/shelters.json

Trykk på filen under for å se ulike typer tilfluktsrom i Haugesund.

Angående alle private tilfluktsrom, må de som er interesserte kontakte det lokale sivilforsvarsdistriktet eller den enkelte kommune.

https://www.sivilforsvaret.no/dette-er-sivilforsvaret/tilfluktsrom/

Sivilforsvaret har kontroll og tilsynsansvar for tilfluktsrom. Huseier har ansvar for drift- og vedlikehold av nevnte anlegg.
Generelt skal alle t-rom kunne klargjøres på 72 timer og ha en beskyttende evne som ikke er redusert. Se spesielt forskrift fra 1995, kap. 10 fredsutnyttelse. 

Offentlige tilfluktsrom

De offentlige tilfluktsrom er bygget i regi av kommunen og skal brukes av sivilbefolkningen i et område. Dette kan eksempelvis være større fjellanlegg og rom bygget i tilknytning til offentlige bygg, idrettshaller, parkeringsanlegg, mv. De fleste av disse større tilfluktsrommene er oppført i tidsrommet 1976 – 1998. Her gjelder prinsippet "førstemann til mølla" for de som måtte være i nærområdet av et slikt anlegg, ingen reserverte plasser som gjelder private tilfluktsrom.

Private tilfluktsrom

Angående  private tilfluktsrom er disse bygget for dem som normalt jobber og oppholder seg på den enkelte eiendom. Eksempler på dette kan være; industri- og næringsbygg, i skolebygg, sykehus og sykehjem, og i kontor- og administrasjonbygg som er oppført før 1998. 

 

Utskrift