Bosetting av flyktninger

 
KORT FORTALT

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ber  kommunene om å bosette flyktninger.
 • Det er politikerne i Haugesund som avgjør hvor mange flyktninger som skal bosettes i vår kommune.
 • Flyktningseksjonen har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av bosetting for alle enslige voksne og barnefamilier i byen. 

 

 

 

 

 

 

 

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Introduksjonsprogrammet er et opplæringstilbud til nyankomne flyktninger som er bosatt i Haugesund kommune etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Familiegjenforente til flyktninger kan også delta. Målsettingen er at de skal bli økonomisk selvstendige gjennom utdanning og jobb.

Hva er introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet består av norskopplæring, samfunnskunnskap, ulike kurs og arbeidspraksis.

Programmet er helårlig og på fulltid og kan vare i inntil to år. Det lages en individuell plan for hver deltaker, med bakgrunn i opplæringsbehovet til hver enkelt.

Forutsetning for å delta

 • Du har behov for grunnleggende kvalifisering
 • Du er i alderen 18 til 55 år
 • Du har bodd i landet under 2 år

Ett av følgende kriterier gjelder for deltakelse i introduksjonsprogrammet:

 • Du er innvilget beskyttelse i Norge
 • Du er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • Du blir familiegjenforent med personer i de ovennevnte grupper som ikke har vært bosatt her i mer enn fem år
 • Du har etter samlivsbrudd fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag på grunn av mishandling i samlivet

Hvordan komme inn i programmet

Flyktninger som bosettes i Haugesund kommune etter avtale med IMDi, får informasjon om introduksjonsprogram fra IMDi og vil få innkalling til inntakssamtale direkte fra Haugesund kommune.

Følgende må selv søke seg inn i introduksjonsprogrammet:

 • Personer som kommer ved familiegjenforening
 • Personer som er for ung ved bosetting og fyller atten år før de har bodd 2 år i landet. 
 • Personer som av andre grunner kan ha rett eller plikt til program.

Se nærmere beskrivelse i Introduksjonsloven § 2.

  pdf Bruk vedlagte søknadsskjema for introduksjonsprogram >>>

Familier med barn

For barna er barnehage og skole viktige integreringsarenaer.
Deltakere i introduksjonsprogram blir prioritert ved barnehageopptak. Skoletilbud til barna blir avtalt ved bosetting av familien.

Introduksjonsstønad med krav om deltakelse

Som deltaker får du introduksjonsstønad. På årsbasis utgjør dette to ganger folketrygdens grunnbeløp. Personer under 25 år mottar 2/3 stønad.

Stønaden er betinget av aktiv deltakelse i programmet og ikke gyldig fravær fører til trekk i stønad, etter tilsvarende regler som for arbeidslivet.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal sørge for introduksjonsprogram så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen. Hvis du ikke har mottatt tilbudet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at introduksjonsprogrammet kan starte.

Behandling av personopplysninger

Haugesund  kommune behandler personopplysninger i forbindelse med tjenester vi leverer.

Forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

 • tildeling eller avslag på deltakelse
 • introduksjonsstønaden
 • vesentlige endringer i individuell plan
 • at programmet stanses
 • godkjennelse av permisjon
 • søknad om fritak.

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


FLYKTNINGTJENESTEN

Besøksadresse:
Flyktningtjenesten, Kirkegata 133, 3 et.

Åpent: 08.30-14.30

Besøksadresse:
Flyktningtjenesten, postboks 2160, 5504 Haugesund

Telefon: 52 74 49 79

E-post: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskrift