Deling av eiendom

                                                       KORT FORTALT

 • Hvis du ønsker å dele eiendommen din i to eller flere eiendommer må du søke kommunen om tillatelse.
 • Enhet for byutvikling behandler søknaden din
 • Du må betale to gebyr- et for behandling av delingssøknaden, og et for oppmåling av eiendommen.

 

HVEM KAN SØKE OM DELING?

Hvem kan søke om deling?

 • Den som eier tomten kan søke om deling. Dersom det er flere eiere må alle skrive under på søknaden. Andre kan søke dersom de har fullmakt fra eier.
 • Ved dødsbo må kopi av skifteattesten følge søknaden, og underskriften må være i samsvar med attesten.

Når et firma er eier, må søknaden underskrives av den eller de som har fullmakt ifølge firmaattesten. Attesten må være vedlagt og ikke være eldre enn ett år. 

HVA FÅR DU?

Hva får du?

 • Du kan få opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer. Eller du kan få overført arealet til en annen eiendom.
 • Du får målt opp og merket den nye eiendomsgrensen, og får satt ned offentlige grensemerker.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev.

 

DU MÅ BETALE ET SAKSBEHANDLINGSGEBYR

Du må betale et saksbehandlingsgebyr

Gebyr dersom fradelingen er i henhold til gjeldende plan:

 • 12 000 kroner for hvert areal som skal deles fra eller arealoverføres. Delingssaker utover én tomt faktureres med 50 % per enhet.

Gebyr for deling som krever endring eller dispensasjon

For eksempel endret byggegrense, endret atkomst eller innregulering av felles vei, se vårt pdf gebyrregulativ .

 Du må betale tilleggsgebyr hvis:

 • kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser.
  Gebyret er på 3 860 kroner.
 • kommunen må gjennomføre en tilleggshøring. 
  Gebyret er på 3 860 kroner.

Gebyr for gjennomføring av vedtaket

Hvis søknad om deling blir godkjent, kan du bestille oppmåling av den nye tomten.

Flere av dokumentene i bestillingen skal sendes til tinglysing, som bare godtar originaldokumenter. Det er derfor viktig at du leverer bestillingen i papirformat og at disse er originaler, ikke kopi.
Hvis papirene du leverer er kopier, kan vi ikke gjennomføre bestillingen din.

Du må betale gebyr for dette arbeidet. Gebyr for deling av en tomt eller arealoverføring er 24 000 kroner.
For andre bestillinger som for eksempel grensejustering og klarlegging av eksisterende grenser, se  pdf gebyrregulativ .

Andre kostnader:

Tinglysing koster 525 kroner per dokument.

FØR DU SØKER

Før du søker

Undersøk om delingen er i strid med reguleringsplanen for området eller retningslinjene i kommuneplanens arealdel.

Vanlige tilfeller der deling er i strid med reguleringsplan er:

 • Regulerte tomtegrenser
 • Krav til minimum 800 kvm tomt
 • Utnyttelsesgrad (for ny og gammel tomt) etter deling
 • Minstekrav til uteopphold (kommuneplan kapittel 40)

 Hvis du i tillegg til deling søker om endring av reguleringsplan bør du ta kontakt med en fagkyndig konsulent. Eksempel på endring kan være annen hustype enn det som er regulert, endring av vegsystem, økt byggehøyde, eller økt utnyttelsesgrad. Gjeldende planer finner du i kommunekart.com.

SLIK SØKER DU

Slik søker du

Naboliste og situasjonskart kan du bestille fra e-torg eller Infoland.

Naboer kan varsles på tre måter:

 • Nabovarsel som du levere personlig
 • Nabovarsel som du sender rekommandert postsending.
 • Elektronisk nabovarsel blir sendt til naboene dine på altinn. Begge disse alternativene kommer opp hos Infoland og e-torg.

Hvis du vet hvem naboene er og skal varsle personlig bruker du skjema for nabovarsel fra Direktoratet for Byggkvalitet (dibk.no). Naboene skal ha kopi av vedleggene som du sender til kommunen.

Hvis du skal sende nabovarsel per post, må sende disse rekommandert og få kvittering fra posten. Naboene skal ha kopi av vedleggene som du sender til kommunen.

Elektronisk nabovarsel fyller du ut på nett, via løsningen som tilbyr dette. Det går da melding til de naboene du har valgt og de har 14 dager med å komme med merknader til varselet. I løsningen blir du bedt om å laste opp relevante vedlegg.

Fyll ut søknadsskjema ved deling av eiendom, pdf . NB, alle signaturer må fylles ut for hånd. Søknaden må inneholde følgende vedlegg:

 • Målsatt kart som viser ønsket grense med avkjørsel, atkomstvei, parkeringsløsning og uteoppholdsarealer. Målestokk 1:500 eller 1:1000. 
 • Hvis søknaden gjelder fradeling av tomt for ny bolig må du legge ved målsatt kart med gjeldende regulering som viser ønsket grense, foreslått ny bebyggelse, atkomst og uteoppholdsareal.
 • Opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel. Alle relevante punkter må være utfylt, og rette vedkommende må signere nederst på siden.
 • Følgebrev med redegjørelse for:
  • utnyttelsesgrad for både ny og gammel tomt
  • størrelse på både gammel og ny tomt
  • eventuelle dispensasjoner
  • prinsippløsning for nye bygg
  • avkjørsel og parkering
  • størrelsen på uteoppholdsarealene
  • eventuell atkomst over naboeiendom frem til offentlig vei
  • eventuelt dokumentert veirett over privat vei
  • eventuelle naboprotester og kommentarer til protesten
  • eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter 

 Send søknaden til postmottak@ haugesund.kommune.no

 OBS!

Hvis du er avhengig av vegen går over en annens eiendom, eller du må lage ny veg eller vann- og avløpstilkobling på en annens eiendom, må du ha en avtale med den aktuelle eieren. Avtalen skal være skriftlig og signert av begge parter (alle hjemmelshavere).

Utskrift