Fastlege

Lokal beskrivelse

 

Fastlegene har avtale med kommunen om å betjene innbyggerne med behandlende allmennlegetjenester, både når det gjelder somatiske og psykiske problemer. Den faste legen skal også kontaktes ved akutte tilfeller som oppstår på dagtid. Dette fordi den faste legen kjenner deg og dine helseproblemer best, og behandler derfor også de vanlige akutte problemer best. Alle legekontorer i kommunen er forpliktet til å avsette rimelig tid til akutte tilfeller.

Dersom man ikke får kontakt med sin fastlege eller fastlegens vikar, kan du ta kontakt med nærmeste legevakt for akutt nødvendig helsehjelp.  Telefonnummeret til landets legevakter er 116 117.

Fastlegeordningen
Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og skal prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste. Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Det er frivillig å delta i ordningen, og du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

Du har krav på å beholde fastlegen din ved opphold på sykehjem.

Dersom du har behov for å bytte fastlege finner du mer informasjon om dette her >>>

Kontakt oss

Haugesund legevakt
Besøksadresse:  Karmsundgata 59 B
Åpningstid: Hele døgnet. Mellom kl. 23.00 og kl. 08.00 låses dørene og konsultasjoner med lege må på forhånd avtales på telefon.
Legevaktstelefon: 116 117 besvares hele døgnet.


Ved livstruende tilstand  ring 113 - medisinsk nødtelefon

Tannlegevakt Haugesund
Haugesund tannklinikk
Haraldsgata 139 (Victoriahjørnet, inngang fra hjørnet Sørhauggata/Kaigata)
5527 Haugesund
Tlf. 901 29 600

Tannlegevakten er åpen for akuttbehandling lørdag,
søn- og helligdager fra kl. 13.00 til 17.00.
Telefonen er betjent mellom kl. 13.00 og 16.30.

Kommuneoverlege Jostein Helgeland
Kun onsdager, tlf. 52 74 41 12

 

In English

YOUR GENERAL PRACTITIONER

The GPs under the patient-list system have an agreement with the municipality to provide residents with general medical services, regarding both somatic and mental issues. You should also contact your GP in case of medical emergencies during daytime. This is because your regular doctor knows you and your health issues best, and is therefore also in a position to treat your most common emergencies the best. All medical offices in the municipality are obligated to allocate reasonable time to medical emergencies.

Should you not get in touch with your GP or your substitute GP, you can contact the nearest casualty clinic in case of acute, medical emergency. The telephone number for all casualty clinics in the country is 116 117.

The RGP scheme
Your regular general practitioner (RGP) is a GP who has entered into an agreement with the municipality to participate in the RGP scheme. Everyone has a right to have a specific, named GP assigned to them. The GP should be available to his or her patients, and should prioritize these in front of people who are not on the doctor's list. You are free to choose which doctor you want as your GP, but the doctor must have available capacity and be part of the RGP scheme. You can choose a regular GP in a different municipality to the one where you live. Participation in the scheme is voluntary, and you can freely choose a doctor who is not in the RGP scheme, but then you pay a higher deductible. If you have parental responsibility for children under the age of 16, you also choose a GP for your child.

You are entitled to keep your GP when staying at a nursing home.

If you need to change your regular GP, information can be found here >>>

 

Utskrift