Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en videreføring av tilbudet barna fikk ved helsestasjonen. Tjenesten har et «friskfokus» og ser like mye etter sterke sider hos elevene som etter risikofaktorer, problemer og sykdom. Det er et hovedpoeng at denne tjenesten er gratis og lett tilgjengelig. Helsesykepleier har «drop-in» tilbud på de fleste skolene i kommunen. 

Det lovpålagte innholdet i tjenesten er definert i  - Veileder for skolehelsetjenesten >>>

For kontaktinformasjon, se de aktuelle fanene over.

Formål:

 • Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdommer og skader

Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i kommunenes folkehelsearbeid. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. Skolehelsetjenesten samarbeider med hjem, skole og øvrig hjelpeapparat for å identifisere og løse helsemessige utfordringer og andre forhold som er utfordrende for eleven /familien.  Ansatte i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Haugesund kommune har etablert Stafettlogg, som bygger på tett involvering av foreldre helt fra en bekymring avdekkes. Ved foreldrenes samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, ansvar fordeles og evalueres. Les mer på Stafettloggen >>>. 

Barneskole

Kontaktinformasjon for skolehelsetjeneste for barneskoler

 

I barneskolen gir vi veiledning, råd og helseopplysning om

 • over og undervekt i samarbeid med Frisklivssentralen og fysioterapitjenesten
 • psykologisk førstehjelp
 • livsstil (blant annet søvn, fysisk aktivitet og kosthold)
 • sengevæting og dagvæting
 • angstmestring f.eks skolevegring, sosialangst. Arbeider konkret med unngåelsesatferd (PEACE)
 • samtalegrupper for barn med to hjem (PIS)
 • syn og hørsel
 • annen gruppevirksomhet ved behov
 • livssituasjon som vanskelig hjemmeforhold, bekymring for noen i familien, sykdom eller død i familien
 • kroppslige plager
 • utsatt for eller vitne til vold/overgrep
 • PMTO foreldreveiledningsprogram som kan være aktuelt når foreldre opplever utfordringer i samarbeidet med barna sine
 • henvisning til andre hjelpeinstanser som fastlege, fysioterapeut, øyelege, PPT og barnevern

HUSK INGEN SPØRSMÅL ER DUMME, OG ALLE RÅD ER GRATIS

Program for skoleåret

 • «Åpen dør» for elever
 • 1. klasse skolestart-undersøkelse, vekt/lengde
 • 2. klasse vaksine DTP-IPV (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)
 • 3. klasse vekt/lengde
 • 5. klasse pubertetsundervisning
 • 6. klasse MMR vaksine (meslinger, røde hunder og kusma)
 • 7. klasse HPV vaksine til jentene og guttene
 • deltagelse på psykososialt team ved skolen
 • deltagelse på aktuelle samarbeidsmøter
 • besøk i alle klasser, info om skolehelsetjenestens tilbud samt tema vold og seksuelle overgrep

Ungdomsskole

I ungdomsskolen gir vi deg veiledning, råd og helseopplysning om

 • livsstil blant annet søvn, fysisk aktivitet, kosthold, snus og tobakk, og rusmidler
 • kroppslige plager
 • psykiske vansker, som depresjon, angst, sorg eller sinne
 • samliv og seksualitet
 • prevensjonsveiledning og resept på hormonell prevensjon
 • seksuelt overførbare infeksjoner (kjønnssykdommer) og test ved behov
 • vektproblemer, vanskelig forhold til mat og spising
 • livssituasjon som kan være vanskelig hjemmeforhold, kjæresteforhold, bekymring for noen i familien
 • rusmiddelbruk hos deg selv eller noen du kjenner
 • utsatt for eller vitne til vold eller overgrep

HUSK INGEN SPØRSMÅL ER DUMME, OG ALLE RÅD ER GRATIS

Program for skoleåret

 • «Åpen dør» for elever
 • 8. klasse helsesamtale
 • informasjon på foreldremøte i 8.klasse
 • Boostrix Polio vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio) i 10.klasse
 • undervisning i samliv og seksualitet i 10.klasse
 • samarbeid med elevrådet
 • deltagelse på psykososialt team ved skolen
 • deltagelse på aktuelle samarbeidsmøter
 • deltagelse på leir på Stemnestaden i vårsemesteret hvor elever på 7.trinn møter sin nye klasse for ungdomsskolen
 • deltagelse på leir på Vigdarheim i høstsemesteret for elever på 9. trinn, tema psykisk helse

Videregående skole

Kontaktinformasjon for skolehelsetjenste for videregående skoler >>>

På videregående skole gir vi deg veiledning, råd og helseopplysning om

 • livsstil, blant annet søvn, fysisk aktivitet, kosthold, snus og tobakk, og rusmidler
 • kroppslige plager
 • psykiske vansker, som depresjon, angst, sorg eller sinne
 • samliv og seksualitet
 • prevensjonsveiledning og resept på hormonell prevensjon
 • seksuelt overførbare infeksjoner, kjønnssykdommer
 • test for sykdommer ved behov
 • vektproblemer, vanskelig forhold til mat og spising
 • livssituasjon som kan være vanskelig hjemmeforhold, kjæresteforhold, bekymring for noen i familien
 • rusmiddelbruk hos deg selv eller noen du kjenner
 • utsatt for eller vitne til vold eller overgrep

HUSK INGEN SPØRSMÅL ER DUMME, OG ALLE RÅD ER GRATIS

Program for skoleåret

 • «Åpen dør» for elever
 • foreldremøte VG1
 • meningokokkvaksine (hjernehinnebetennelse) til russ, utføres på helsestasjon for ungdom
 • informasjon til russ på skolen i forkant av vaksinering
 • informasjon til russ i forkant av russefeiring på våren
 • undervisning i psykisk helse eller andre tema etter behov
 • undervisning om seksualitet og nettvett i samarbeid med politiet
 • samarbeid med elevråd og russestyret
 • deltagelse i skolens psykososiale team, etter skolens ønske

In English

SCHOOL HEALTH SERVICES
For contact information, please see the relevant tabs above.

Purpose 

 • Promote mental and physical health
 • Promote healthy social and environmental relationships
 • Prevent illness and injury

The contents of the service, as required by law, is defined in the Guidelines for Child Health Centres and School Health Services.
The School Health Service is a continuation of the services provided to children by the Child Health Services. The service focuses on “staying healthy”, and equal emphasis is placed on the pupils’ strong suits as well as risk factors, problems and illnesses. A central point of the service is that it shall be free, and easily available. The school nurse offers “drop-in” appointments at most of the municipality’s schools.

The School Health Service plays an important role in the municipality’s public health work. Services include counselling, medical examinations, follow-ups and referrals in case of further needs.

The School Health Service cooperates with the home, the school and the wider public support system to identify and solve health related challenges and other factors which may be challenging for the pupil/the family. Employees with the School Health Service are under obligation to maintain confidentiality.
The School Health Service offers PMTO if needed. PMTO is an abbreviation for ““Parental Management Training – Oregon”. The service is directed at families with children aged 3 – 12 experiencing negative day-to-day interactions. PMTO makes parents experts on their own child. Read more at PMTO.no.
Haugesund municipality has established the “Stafettlogg” (Relay Log), built upon closely involving the parents as soon as any causes for concern are uncovered. A Relay Log is established, with the consent of the parents, in which all measures are described, and responsibilities are distributed and evaluated. Read more at Stafettlog.

PRIMARY SCHOOL

Contact information, School Health Service for primary schools

Services, primary school:

We can provide guidance, advice and health education regarding:

 • Over- and underweight. Cooperation with “Frisklivssentralen” and the physical therapy service
 • Psychological first aid
 • Life style (sleep, physical activity and nutrition, among other things)
 • Bed-wetting and daytime wetting
 • Anxiety management, for example school refusal, social anxiety. Working specifically with avoidance behaviour (PEACE)
 • Conversation groups for children with two homes (PIS)
 • Sight and hearing
 • Other group activities if needed
 • Life circumstances (difficulties at home, worries about family members, illness or death in the family)
 • Physical ailments
 • Exposed to or witness to violence/assault
 • PMTO: Programme for guidance to parents. Pertinent when parents face challenges cooperating with their children
 • Referrals to other assistance providers, such as your general practitioner, physical therapist, ophthalmologist, the Educational and Psychological Counselling Service (PPT) and child welfare services

REMEMBER: THERE ARE NO STUPID QUESTIONS, AND ALL COUNSELLING IS FREE

Program for the school year:

 • First grade: Start of school year health examination, weight/height
 • Second grade: DTP-IPV vaccination (diphtheria, tetanus, whooping cough/pertussis and polio)
 • Third grade: Weight/height
 • Fifth grade: Puberty education
 • Sixth grade: MMR vaccine (measles, rubella and mumps)
 • Seventh grade: HPV vaccine, girls and boys
 • Participation at the school’s psychosocial team
 • Participation at relevant joint/cooperative meetings
 • Visiting all grades, information about the school nurse’s services, and in addition the subject “violence and sexual abuse”

LOWER SECONDARY SCHOOL

Services, lower secondary school

We can provide guidance, advice and health education on:

 • Life style (such as sleep, physical activity, diet, snuff (“snus”) and tobacco, and intoxicants)
 • Physical ailments
 • Psychological difficulties, such as depression, anxiety, sadness or anger
 • Relationships and sexuality
 • Birth control education, as well as prescription for hormonal contraception
 • Sexually transmitted infections (STI/STD)
 • Weight issues, a problematic relationship with food and eating
 • Life situation (difficulties at home, boyfriends/girlfriends, worries about family members)
 • Your own drug/alcohol use, or that of someone you know
 • Being a victim of, or witness to, violence or sexual abuse

REMEMBER: THERE ARE NO STUPID QUESTIONS, AND ALL COUNSELLING IS FREE

Program for the school year:

 • “Open door” for pupils
 • Health conversation, eight grade
 • Information at parent-teacher meetings, 8th grade
 • Boostrix polio vaccine (diphtheria, tetanus, whooping cough and polio) in 10th grade
 • Sexual education in 10th grade
 • Cooperation with the student council
 • Participation at the school’s psychosocial team
 • Participation at relevant joint/cooperative meetings
 • Camp at Stemnestaden during the spring semester, where pupils in 7th grade get to meet their new classmates at lower secondary school

Information on free HPV-vaccine >>>

GIRLS STILL ATTENDING LOWER SECONDARY SCHOOL must contact THE SCHOOL HEALTH SERVICE themselves for vaccination.

UPPER SECONDARY SCHOOL

Contact information, School Health Service for upper secondary schools

Services, upper secondary school:

 • We can provide guidance, advice and health education regarding:
 • Life style (such as sleep, physical activity, diet, snuff (“snus”) and tobacco, and intoxicants)
 • Physical ailments
 • Psychological difficulties, such as depression, anxiety, sadness or anger
 • Relationships and sexuality
 • Birth control education, as well as prescription for hormonal contraceptives
 • Sexually transmitted infections (STI/STD)
 • Checking for diseases if needed
 • Weight issues, a problematic relationship with food and eating
 • Life situation (difficulties at home, boyfriends/girlfriends, worries about family members)
 • Your own drug/alcohol use, or that of someone you know
 • Being a victim of, or witness to, violence or sexual abuse

REMEMBER: THERE ARE NO STUPID QUESTIONS, AND ALL COUNSELLING IS FREE

Program for the school year:

 • “Open door” for students
 • Meningococcal (meningitis) vaccination for “Russ” (students in the final year), at the youth health centre
 • Information to Russ at school prior to the vaccination
 • Information to Russ at school in the spring ahead of the celebrations of the final year (“russefeiring”)
 • Mental health education, or other subjects as needed
 • Cooperation with the student council
 • Participation in the school’s psychosocial team, if requested by the school
 

Utskrift