Psykisk helsearbeid

Kommunens målsetning: Alle har en psykisk helse, og mange vil kunne møte motgang i en eller annen form på sin vei gjennom livet. God psykisk helse er derfor ingen selvfølge, og det finnes ingen garantier mot å bli psykisk syk.

Skulle du bli syk finnes det flere tilbud for å hjelpe deg. Haugesund kommune har flere hjelpetilbud til barn, ungdom og voksne som har psykiske plager eller lidelser. Virksomheten består av ulike tjenester som individuell oppfølging og veiledning, dagsenter, miljøarbeidertjeneste samt tilrettelagt bofellesskap med miljøtjenester. Alle tjenester utføres av høyskoleutdannet personell og miljøarbeidere.

Hensikten med tjenesten er å fremme brukernes selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Hjelpen blir derfor tilpasset ut fra den enkeltes behov og livssituasjon. Tjenesteinnholdet utarbeides også i samarbeid med bruker og skal i størst mulig grad ta utgangspunkt i den enkelte brukers egne verdier og prioriteringer.

Her kan du lese om oppsøkende ACT-team.  ACT-teamet er et samarbeid mellom Haugesund kommune og Helse Fonna.

Enhet for psykisk helse og rus for voksne

Enhet for psykisk helse og rus for voksne

Kai Warholm, enhetsleder, tlf. 52 74 40 28
Torill Øvrebø Lønning, merkantil, tlf. 52 74 40 33
Ellen Lothe, seksjonsleder Seksjon miljø og aktivitet, tlf. 52 74 40 27
Helga Espeland, seksjonsleder Seksjon lavterskel og oppfølging, tlf. 52 74 40 76

Psykisk helse for barn og unge

Er du barn, ungdom eller foreldre som trenger noen å snakke med?

Ta kontakt på hjelpetelefonen til psykisk helse i kommunen. Den er betjent mellom 08:30 – 15:30.

Telefonnummeret er 948 14 968

 

Aktuelle enheter og avdelinger

Kai Warholm, enhetsleder, tlf. 52 74 40 28
Torill Øvrebø Lønning, merkantil, tlf. 52 74 40 33
Ellen Lothe, seksjonsleder Seksjon miljø og aktivitet, tlf. 52 74 40 27
Helga Espeland, seksjonsleder Seksjon lavterskel og oppfølging, tlf. 52 74 40 76.

Lenker

Trykt materiell

Nasjonalforeningen for folkehelsen har materiell/brosjyrer som kan bestilles fra deres nettside, www.nasjonalforeningen.no 

Telefon: Nasjonalforeningens "Demenslinje" ring 815 33 032

Bedre samhandling med pakkeforløp

Bedre samhandling med pakkeforløp

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til bedre samhandling mellom sykehus, kommune og fastlege og legger til rette for økt brukermedvirkning i behandlingen.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til å løse noen av dagens utfordringer, blant annet når det gjelder variasjon i ventetider, utredelser og behandling. Pasienter, brukere og pårørende skal få større innflytelse på behandlingen og behandlingen skal bli mer helhetlig uten unødvendig venting.

Slik virker pakkeforløpet

For å få dette til er det nødvendig med god samhandling. Helsepersonell skal involvere pasienten i alle avgjørelser som gjelder pasienten, og gi informasjon om de ulike behandlingsalternativene og tjenestetilbudene som finnes, slik at pasienten kan ta et informert valg om behandling og oppfølging. Helsepersonell skal også samarbeide med andre aktører som er del av behandlingsløpet og holde underordnede orientert om status. I tillegg skal behandlingen evaluerest systematisk underveis i sammen med pasienten og andre samarbeidspartnere.

Et sentralt grep for å sikre god samhandling og oppfølging, er bruk av forløpskoordinator både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Forløpskoordinatorene skal være med på å sikre at utredelse, behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten unødvendig venting.

Pakkeforløpa gjelder for en stor del av pasientene innenfor psykisk helse og rus. Det er pakkeforløp for utredelse og behandling barn og unge, voksne og innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det er også utviklet pakkeforløp for flere tilstandsspesifikke forløp som for eksempel psykose, tvangslidelser og spiseforstyrrelser.
Med pakkeforløp skaper vi pasienten sin helsetjeneste.

Oversikt over alle pakkeforløp og retningslinjer (Helsedirektoratet): https://www.helsedirektoratet.no/tema/psykisk-helse 

Mer om hva pakkeforløp innebærer for pasienter og pårørende: https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus/hva-er-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus 

 

 

Utskrift