Rustiltak

Lokal beskrivelse

Bruk av rusmidler kan gi individuelle og samfunnsmessige skader. Gjennom rusforebyggende arbeid og forvaltning av alkoholloven skal Haugesund kommune bidra til å forebygge rusmiddelbruk. I tillegg skal kommunen sørge for gode tjenester til mennesker med rusrelaterte problemer og redusere skader som følge av misbruk av rusmidler. Målet for det rusforebyggende arbeidet er å redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Rusmiddelproblemer oppstår og utvikler seg på mange arenaer og i ulike faser av livet. Forebygging må derfor rette seg mot ulike arenaer der folk deltar, som barnehage, skole, arbeidsliv og ulike fritidsarenaer.

Man skiller mellom to hovedtyper tiltak

1. Tiltak for å redusere etterspørselen etter rusmidler

Slike tiltak omfatter for eksempel undervisning, informasjon om skader, kampanjer og holdningsskapende arbeid som har som mål å redusere bruk av rusmidler. Hensikten er å påvirke folks holdninger til bruk av alkohol og narkotika. Etterspørselsreduserende tiltak er et viktig supplement til de regulatoriske virkemidlene, men isolert sett har de begrenset effekt på alkoholforbruk og skader.

2. Tiltak for å regulere tilgjengelighet av rusmidler

Slike tiltak omfatter reguleringer og restriksjoner på salg og skjenking av alkohol, kontrolltiltak mot ulovlig narkotikaomsetning, samt alkoholavgifter som begrenser økonomisk tilgjengelighet.

Kontakt oss

Enhet for psykisk helse og rus:

  • Kai Warholm, enhetsleder, tlf. 52 74 40 28
  • Torill Øvrebø Lønning, merkantil, tlf. 52 74 40 33
  • Ellen Lothe, seksjonsleder Seksjon miljø og aktivitet, tlf. 52 74 40 27
  • Helga Espeland, seksjonsleder Seksjon lavterskel og oppfølging, tlf. 52 74 40 76.

SLT

SLT-rådgiver Egil Sandgren

Besøksadresse:

Haraldsgata 94, 5528 Haugesund

Postboks 2160
5504 Haugesund
Telefon:  52 73 30 43
Telefaks:  52 73 43 90 

E-post:

Forkortelsen SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak.  SLT-arbeidet retter seg spesielt mot barn og unge i Haugesund kommune.

Mange er med i dette arbeidet. Målet er å få alle instanser til å dra i felles retning og til å ta et felles ansvar for å finne tiltak som hindrer at flere barn- og unge søker seg til miljøer med kriminalitet og rus. Vi ønsker også å trekke ungdommen selv, foreldre, organisasjoner og andre interesserte med i dette arbeidet.

Ordføreren leder dette arbeidet og sammen med rådmann, politimester, kommunaldirektør/enhetsledere og politikere er det nedsatt en styringsgruppe. Hensikten er at så mange som mulig skal jobbe sammen for å bedre barn og unges oppvekstvilkår og for å forebygge at problemer oppstår. Det skal nå utarbeides en handlingsplan for dette arbeidet. Det skal også gjennomføres en større spørreundersøkelse blant byens ungdommer.

LAR

Informasjon og veiledning for de som ønsker å søke LAR (legemiddelassistert rehabilitering) fås på telefon 52 74 40 85. Søknadsskjema kan hentes ved Rusteamet eller bli tilsendt etter avtale.

Søknadsprosessen:

Rusteamet må først motta et ferdigutfylt søknadskjema fra søker. Dette kan man hente ved Rusteamet eller få tilsendt i posten. Etter at søknadsskjema er registrert ved Rusteamet vil søker bli innkalt til kartleggingssamtaler. Disse samtalene skal benyttes til å utarbeide en søknad fra Rusteamet.

Søknaden fra Rusteamet skal inneholde

  • søkers egen søknad
  • sosialrapport
  • dokumentasjon fra instanser som kan dokumentere søkers tidligere behandlingserfaring og opiatmisbruk
  • helseattest
  • tiltaksplan for rehabiliteringsforløpet
  • vurdering om søker kvalifiserer for legemiddelassistert rehabilitering

Andre relevante opplysninger til søker:

Søknadsprosessen er omfattende og det må påberegnes en del saksbehandlingstid før søknad blir behandlet av Rusteamet og videresendt til LAR Rogaland. Søker må være folkeregistret i Haugesund kommune og å ha godkjent bolig. Rusteamet er den instansen som vurderer om boligen er godkjent. Dersom søker ikke har bolig kan Rusteamet være behjelpelig med å søke om kommunal bolig i søkerperioden. Søker må ha fastlege.

Det er viktig å informere om adresseendringer og sørge for oppdatert telefonnummer i søknadsperioden.

Utskrift