Personvern

Lokal beskrivelse

Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger.

Samfunnsutviklingen går mot en mer omfattende registrering av slike data. De utveksles i stadig større grad mellom ulike offentlige og private organer i Norge og over landegrensene. Satsingen på IT gjør det mer og mer utfordrende, men samtidig viktigere å ivareta personvernhensyn. Regjeringen legger stor vekt på å finne fram til rutiner og praktiske løsninger som både tar hensyn til personvernet og samtidig medvirker til bedre tjenester og en mer effektiv offentlig sektor.

Hva er personvern?
Personvern kan defineres og beskrives på mange ulike måter. Sentralt står imidlertid det enkelte menneskets ukrenkelighet og krav på respekt fra andre mennesker, respekt for egen integritet og privatlivets fred. Personvernet er derfor nært knyttet til enkeltindividers muligheter for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse.

Personvern og retten til anonymitet
Et godt personvern er en forutsetning for informasjonssamfunnet. Stortingsmeldingen om IKT-politikk tar blant annet for seg de mange personvernutfordringene vi står overfor.

Kontakt oss

Datatilsynet

Telefon: 22 39 69 00 - Telefontid: 09.00 - 15.45.

E-post:

Telefaks: 22 42 23 50

Utskrift