Innbyggerinitiativ

Lokal beskrivelse

I et demokratisk perspektiv er det viktig at innbyggerne aktiviseres og trekkes med i beslutningsprosesser. Retten til å fremme forslag til behandling i bystyrestyret eller fylkestinget kan bidra til å bedre dialogen mellom de politiske partiene / de folkevalgte og velgerne i perioden mellom valg.

Retten kan også fremme interessen for de avgjørelser og den prosessen som skjer i bystyret eller fylkestinget. Det er gjerne stor mobilisering rundt enkelte saker lokalt. Tanken er at initiativretten kan bidra til å kanalisere dette engasjementet inn i det politiske systemet.

Målgruppe 
Innbyggere som er registrert bosatt i kommunen (dersom forslaget fremmes overfor kommunen) eller i fylket (dersom forslaget fremmes overfor fylkeskommunen). Forslag kan også fremmes av personer under 18 år.

Kriterier/Vilkår 
Et forslag må støttes av minst to prosent av innbyggerne. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig.I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelsen, eller samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden Selv om vilkårene for behandling av et innbyggerinitiativ ikke er oppfylt, står bystyret/fylkestinget fritt til likevel å ta saken opp til behandling.

Veiledning 
Det må formuleres et forslag om det man ønsker bystyret eller fylkestinget skal ta stilling til. Ta kontakt med kommunen for ytterligere veiledning. Hvis forslaget avvises fordi de formelle vilkårene for behandling ikke er til stede, bør kommunen/fylkeskommunen opplyse initiativtakerne om hva som skal til for at forslaget skal aksepteres til behandling.

Vedlegg
Støtten til forslaget må dokumenteres med underskrifter. Det må klart gå fram at underskriverne støtter det som forslaget går ut på.

Søknaden sendes til
Haugesund kommune
Postboks 2160
5504 Haugesund

Saksbehandling
Kommunestyret eller fylkestinget må selv ta stilling til det forslaget som fremmes.

Saksbehandlingstid
Kommunestyre/fylkesting skal ta stilling til et forslag innen seks måneder etter at det er blitt fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Initiativtakerne skal holdes orientert om de avgjørelser som tas med bakgrunn i forslaget.

Klagemulighet
Ikke alle beslutninger om å avvise en sak vil kunne påklages. Det vil bare gjelde dersom saken ville vært et enkeltvedtak om den hadde vært realitetsbehandlet.

Les mer på regjeringen.no >>>

Kontakt oss

Servicesenteret i Haugesund kommune er kommunens førstelinje. Her treffer du saksbehandlere som ønsker å hjelpe kommunens innbyggere i de mange kommunale tjenester som det kan være behov for.  Her får du informasjon om tjenestetilbudet i kommunen, veiledning i videre saksgang, diverse søknadsskjemaer og mye mer. Kommunens sentralbord finner du også på Servicesenteret. 

Åpningstid: Mandag - fredag fra klokken 09.00 - 15.00

Kontakt oss : Sentralbord: 52 74 30 00 - 

Postadresse: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund

Besøksadresse: Servicesenteret, Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Fakturaadresse: Haugesund kommune, resultatenhet + bestillernr., postboks 2162, 5504 Haugesund

Organisasjonsnummer: 944 073 787

Kommunenummer: 1106

Fornavn / mellomnavn*Fornavn og mellomnanv
Telefon/Mobil*Telefon/Mobil
Etternavn*Etternavn
E-post *E-post
Hva gjelder din henvendelse?
SEND

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

Åpningstider: 09.00 - 15.00 

Utskrift