Tolketjeneste

Lokal beskrivelse

Er du døv, sterkt hørselshemmet eller døvblind, er det mulig å få gratis tolkehjelp eller tolk-ledsagerhjelp gjennom NAV hjelpemiddelsentral.

Eksempler der det kan være bruk for tolk eller tolk/ledsager kan være møter, legebesøk, skolesammenhenger, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenkomster. Hvilke formål i dagliglivet du vil bruke tolk og tolk-ledsager til og til hvilken tid, bestemmer du selv. Både den hørselshemmede og den hørende kan ta initiativ til å skaffe tolk.

Tolking for døvblinde innholder tolking og ledsaging der også omgivelsene og situasjonen blir beskrevet. Tolkingen kan skje både visuelt og taktilt (den døvblinde holder hendene sine over tolkens hender). For døvblinde som er primært blinde kan tolking skje gjennom tydelig tale som oppfattes av høreapparatet. Ledsaging brukes ved forflytning fra ett sted til et annet.

Tolking for døve skjer gjennom en språklig oversettelse til og fra talt norsk og norsk tegnspråk. Tolking for døvblitte og sterkt tunghørtblitte skjer som oftest gjennom en blandingsform som støtter seg på norsk syntaks og grammatikk, samt tydelige munnbevegelser, men som visualiserer ved å bruke tegn og grammatiske virkemidler fra tegnspråk. Denne metoden kalles gjerne tegn som støtte til munnavlesning og forkortes gjerne TSS.

NAV Hjelpemiddelsentral foretar en vurdering av tolkebestillingene ut fra oppdragets art for å finne rett tolk, og eventuelt om en eller flere tolker skal tolke.

Kontakt oss

Språktolk

Bruk av tolketjeneste skal sikre at brukere som ikke kan gjøre seg forstått får tolk på samtaler og at medarbeidere sikrer at informasjonen er gitt på et språk brukere forstår.  Haugesund kommune har rammeavtale med Noricom, avdeling Kristiansand og bestilling av tolk gjøres til dem.   Det kan benyttes både telefontolk og oppmøtetolk, men det er fortrinnsvis telefontolk som benyttes.

Barn og unge, ektefelle, andre slektninger, venner, naboer, kollegaer, medpasienter og andre medarbeidere skal ikke brukes som tolk.

For mer informasjon om tolketjeneste, se www.noricom.no eller www.tolkeportalen.no eller les brosjyren "Å samtale via tolk - en kort veiledning" her >>>

Utskrift