Forurenset grunn

Lokal beskrivelse

Flere steder i Norge er det forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter i jorda. Jorda forurenses når miljøgifter slippes ut eller graves ned. Forurensningen skyldes blant annet gamle utslipp fra industri og annen næringsvirksomhet, og utlekking fra gamle avfallsfyllinger.

Når miljøgifter havner i jorda, vil en del av dem bindes til jordpartikler. Selv om en del vil forsvinne etter hvert, gjennom nedbrytning, utvasking eller fordamping, vil jorda forbli forurenset dersom det hele tiden skjer en ny tilførsel av miljøgifter. I noen tilfeller kan også kan også konsentrasjonen som er bundet opp i jorda øke.

Miljøvernmyndighetenes mål er at spredning av miljøgifter fra forurenset grunn skal stanses eller reduseres vesentlig. Med spredning menes her både avrenning til omkringliggende områder og eksponering av mennsker, dyr og planter som oppholder seg på forurenset grunn.

Kilde: Miljøstatus.no og Miljøverndepartementet

Kontakt oss

Har du spørsmål eller andre tilbakemeldinger?
Ikke nøl med å ta kontakt med oss på e-postadressen , eller ring oss på telefon 03400.

Utskrift