Korttidsopphold

Lokal beskrivelse

Det kan gis avlastning til den som har "særlige tyngende omsorgsoppgaver" i hjemmet. avlastningen er ment å gi omsorgsyter/pårørende mulighet til å delta i samfunnet på normalt vis.

  • hindre utmattelse
  • gi mulighet til å reise på ferier
  • gi rom for normal fritid
  • gi tid til å pleie familierelasjoner og sosialt nettverk

For personer med psykisk utviklingshemming har Haugesund kommune en egen avlastningsinstitusjon i Mårstien 5. For ungdommer med funksjonshemming har kommunen et avlastningshjem i Skillebekkgata. Barn og unge med funksjonshemming kan gis avlastning i form av familieavlastning. Dette innebærer at avlastningen foregår hos en privat avlastningsfamilie som kommunen inngår avtale med.

Søknad om avlastning sendes Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester

Kontakt oss

Besøk oss: Åpningstider ved kontoret er mandag til fredag fra kl. 09.00-15.00. 

Telefon sentralbord: 52 74 42 00 / 902 67 497 besvares mellom kl. 08.00-15.00 mandag til fredag.

Telefontid: Saksbehandlere ved vedtakskontoret har telefontid fra klokken 10.00 - 14.00. 

E-post 

Besøksadresse: Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse: Postboks 2160, 5504 Haugesund

Enhetsleder: Anne Bjørnstad
E-post

In English

Respite care may be offered to those who face "especially challenging caregiving tasks" at home. The respite is meant to give the caregiver/next of kin a chance to be a part of society in a normal way

  • prevent exhaustion
  • provide an opportunity to go on vacations
  • give room for normal spare time
  • provide time to tend to family relations and social network

Haugesund municipality has a dedicated respite care institution for people with mental disabilities at Mårstien 5. For youth with disabilities, the municipality has a respite care home in Skillebekkgata. Children and youth with disabilities may be offered relief in the form of family respite. This involves the relief taking place at a private respite family, with which the municipality enters an agreement.

Applications for respite care should be addressed to Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester.

Utskrift