Trygde- og servicebolig

Det er mulig å søke Haugesund kommune om kommunal bolig. Det foreligger da noen kriterier som må oppfylles av boligsøkere.

Kriterier for registrering av boligsøkere

  • Før en foretar registrering av en boligsøker skal en vurdere om den enkelte søker er i stand til å skaffe seg bolig på det private marked ved kjøp eller leie. Videre blir det vurdert om søkeren vil være i stand til å kjøpe rimelig leilighet, hvis det kan innvilges etableringslån/tilskudd.
  • Søkere kan ikke godkjennes som særlig vanskeligstilte uten at det foreligger en situasjon av særlig vanskelig karakter.
  • Som vanskeligstilt boligsøker kan bare registreres personer som har Haugesund som bostedskommune, jfr. §10.1 sosialloven.
  • Søker må ha ingen, dårlig eller helsefarlig bolig, eller boligen er for liten, dvs. at familie med 2 personer bare har ett rom og kjøkken og at familie med mer enn 1 barn bare har 2 rom og kjøkken.
  • Søkere må være fylt 18 år. Unntak kan gjøres i spesielle tilfeller, for eksempel enslige forsørgere.

Avgjørelsesmyndighet

Kommunen har et tildelingsutvalg som tildeler ledige boliger omtrent en gang pr. måned. Søkere som blir tildelt bolig blir tilskrevet, og må svare innen 1 uke om de tar imot tildelt bolig. Dersom søker ikke har mottatt endelig vedtak om tildeling av kommunal bolig innen 6 måneder, må det sendes ny søknad, med opplysninger om boligbehov og økonomisk stilling, dersom det fortsatt er aktuelt med kommunal bolig.

Kontaktinformasjon
Boligkontoret
Servicesenteret
Telefon: 52 74 30 00
Postboks 2160
5504 HAUGESUND

Besøksadresse:
Servicesenteret, 1. etg.
Kirkegata 85
5528 HAUGESUND

icon Søknad kommunal bolig (72.16 kB)

Utskrift