Bostøtte

Om bostøtte

Hva er bostøtte?
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Sjekk om du kan få bostøtte 
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte 
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer 
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte 
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no/person.  Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Et nyttig tips:

Når du skal dokumentere husleie eller nedbetalingsplan, kan dette gjøres enkelt ved å ta bilde/printscreen av dokumentasjonen med telefonen din og laste dette direkte opp som vedlegg i den elektroniske søknaden.

Det nevnes også: Studenter er ikke i målgruppen for å motta bostøtte.
Er du flyktning og får flyktningstipend så regnes du som student og er ikke i målgruppen for å motta bostøtte.
Du kan likevel søke bostøtte dersom: Du er student med barn, student og studiet er i et ledd med et offentlig arbeidsrettet tiltak, student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse, forelder til en hjemmeboende student, forelder til en i førstegangstjeneste som ikke bor hjemme eller du er student under 18 år og har egne barn.

Regelverk

• Lov om bostøtte (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-08-24-64)
• Forskrift om bustøtte (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-29-1283?q=FOR-2013-12-12-1495)

Har du høye boutgifter, men lav inntekt? Du kan ha rett til bostøtte! from Husbanken on Vimeo.

Kontakt

Kontakt oss

Bostøttekontoret har åpent mandager, onsdager og fredager.

Husbankens bostøtte  - Telefon: 52 74 30 70

Startlån - Telefon: - 52 74 30 70

Kommunale boliger - Telefon: 52 74 35 03

Postadresse
Boligkontoret
Postboks 2160
5504 HAUGESUND

Besøksadresse
Servicesenteret, 1. etg.
Kirkegata 85 (åpningstid 09.00 - 15.00)
5528 HAUGESUND

Utskrift