Rettsmekling

Lokal beskrivelse

En sivil tvist kan løses ved hjelp av rettsmekling i stedet for hovedforhandling og dom. Det går ut på at partene kommer fram til en avtale, kalt rettsforlik, ved hjelp av en mekler. Dette er en raskere, mer effektiv og billigere måte å løse konflikten på.  Det kan være snakk om en privat tvist mellom to parter, der penger eller andre verdier står på spill. I rettslig sammenheng kan rettsmekling benyttes i alt fra store, kompliserte forhold og til mindre betydelige nabokonflikter.

Mekling kan foregå uformelt ved at man gir jobben til en nøytral tredjeperson partene enes om, eller mer formelt ved at man tar rettsapparatet eller lignende institutter til hjelp.

En grunnleggende forutsetning ved de fleste former for mekling er at begge (alle) parter er enige om en slik fremgangsmåte. Alternativet vil være å anlegge sak for domstolene, men ettersom mekling som oftest både vil gå fortere, være billigere og medføre et resultat alle vil kunne være fornøyd med, vil det som regel være hensiktsmessig å forsøke en slik løsning som første utvei.

Les mer om rettsmekling på Haugaland tingrett sine egne nettsider >>>

Kontakt oss

Haugaland tingrett
Sorenskriver: Tine Margrethe Odland
Sørhauggata 80
Postboks 385
5501Haugesund
Telefon: 52 70 14 00   

Hjemmeside
E-post

Utskrift