Namsmyndighet

Lokal beskrivelse

Har du behov for økonomirådgivning/gjeldsrådgivning kan du ta kontakt med sosialtjenesten på NAV.

Formålet med kommunens økonomiske rådgivningstjeneste er å gi råd og praktisk bistand til innbyggere som trenger kontroll og styring med økonomien sin. Tjenesten er gratis og tilbys alle kommunens innbyggere som har behov for det. Økonomirådgiver forhandler med kreditorene på vegne av kunden, og henviser dessuten kunden videre til namsmannen dersom vilkårene for en gjeldsordning er til stede.

Ny rådgivningstelefon
800GJELD er et lavterskeltilbud som gjør økonomisk rådgivning lettere tilgjengelig. Telefonen bidrar til at personer med betalingsproblemer kommer raskere i gang med å finne en løsning. 800GJELD er det samme som 80045353, det vil si at tastaturbokstavene G - J - E - L - D samsvarer med tallene 45353 på telefonen.

Det er gratis å ringe fra fasttelefon. Bruker du mobiltelefon, kan de ringe deg tilbake, slik at du slipper å betale for en lengre samtale.

Kontakt oss

  

In English

If you need financial advice/debt counselling, you can contact the social services at The Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV).

The purpose of the municipality's financial advisory service is to provide advice and practical assistance to citizens who need control of, and management with, their economy. The service is free, and offered to all citizens of the municipality who need it. The financial adviser negotiates with the creditors on behalf of the customer, and further refers the customer to the Enforcement Office if the terms of a debt settlement scheme are present.

New debt advisory telephone

800GJELD is a low-threshold service that makes financial advice easier. The telephone service helps people with payment issues more quickly getting started at finding a solution. 800GJELD is the same as 80045353, that is, the keyboard letters G - J - E - L - D match the numbers 45353 on the phone.

The number is free to call from a landline. If you use a cell phone they can call you back, so that you don’t have to pay for a longer call.

Contact us

NAV Haugesund
Postal address: Postboks 353, 5501 Haugesund

Street address: Øvregata 124 (entrance from Djupaskarsveien), 5527 Haugesund
 
Telephone: 55 55 33 33
Telefax: 52 04 77 42
E-mail:

Merethe P. Haftorsen is department head

Utskrift