Høgskole og universitet

Lokal beskrivelse

Høyere utdanning omfatter universitets- og høyskoleutdanning. Den bygger normalt på eksamen fra treårig videregående opplæring. Elever som tar videregående yrkesfaglig utdanning kan skaffe seg kompetanse for inntak til universiteter og høgskoler (studiekompetanse) ved å ta et påbygningskurs i felles allmenne fag (ca. to år).

Man kan også søke om opptak til universitet og høyskoler på bakgrunn av realkompetanse.

Høgskolen Stord/Haugesund
HSH er en regional høgskole med om lag 3000 studenter og 260 ansatte. Høgskolen tilbyr grunnutdanninger på bachelor- og masternivå og et bredt utvalg av etter- og videreutdanninger. I tillegg driver skolen flere forsknings- og utviklingsprosjekt gjennom et godt fagmiljø. Skolen har studiesteder på Stord og i Haugesund.

I januar 2012 fikk HSH ny strategisk plan. En tydligere vektlegging av egenart, regional rolle - og samfunnskontakt og samfunnskontrakt er viktige linjer i den nye planen. Målrettet satsning på kompetansebygging og økt bruk av kampusbasert e-læring er også sentralt.HSH skal være en attraktiv, ambisiøs, relevant og tidsriktig høgskole tufta på kvalitet. Skolen skal være en akademisk drivkraft og forsyne regionen med kompetanse og ny kunnskap. Det utfordrer høyskolen – samtidig gir det skolen mugligheter for ny utvikling!

Kontaktinformasjon

Sentralbord HSH: +47 53 49 13 00
Studenttorg: Haugesund: 52 70 26 30 - Stord: 53 49 14 30
E-post:

Brevpost: Høgskolen Stord/Haugesund, Klingenbergvegen 8, N-5414 STORD

Nettsiden finner du på: www.hsh.no 

In English

COLLEGES AND UNIVERSITIES

Higher education includes universities and colleges. It’s normally built upon a three year long upper secondary education. Students entering Vocational Education Programmes may be eligible for universities and colleges (Higher Education Entrance Qualification) by attending a supplementary programme in common core subjects (about two years).

One can also apply to universities and colleges based on prior learning and work experience.

Høgskolen Stord/Haugesund

HSH is a regional university college with about 3000 students and 260 employees. HSH offers basic education at bachelor and master's level and a wide range of further education. In addition, the school runs several research and development projects in a solid academic environment. The school has campuses at Stord and in Haugesund.

In January 2012, HSH received a new strategic plan. A clearer emphasis on distinctiveness, regional role – as well as community contacts and community contracts are important policies in the new plan. Targeted focus on competence building and increased use of campus-based e-learning is also key. HSH should be an attractive, ambitious, relevant and contemporary quality college. The college should be an academic driver and provide the region with expertise and new knowledge. It challenges the college - at the same time it provides the college with opportunities for new development!

 

Utskrift