Eksamen i grunnskolen

Lokal beskrivelse

Trenger du særskilt tilrettelegging?
Elever som mener å ha krav om særskilt tilrettelegging av eksamen, skal søke skolen om dette i god tid før eksamen. Den enkelte skole setter frist for dette.

Les mer om særskilt tilrettelegging i Forskrift til opplæringsloven kap. 3. § 3-32.

Skriftlig eksamen

Finn dato for skriftlig eksamen
Datoer for skriftlig eksamen i grunnskolen.

Muntlig eksamen

 • Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til en muntlig eksamen.
 • Haugesund kommune er ansvarlig for muntlig eksamen.
 • Det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver.
 • Eksamensfag opplyses 48 timer før eksamen. Elevene trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Eksamen er på inntil 30 minutter per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller i gruppe.

Finn dato for muntlig eksamen
Ta kontakt med skolen din dersom du vil vite datoer for muntlig eksamen. Gå til skoleoversikten.

Klage på eksamen eller standpunktkarakter
Dersom du skal klage på karakterer på eksamen eller standpunkt, må du ta kontakt med skolen din.

Kontakt oss

* Virksomhetsområde skole er en del av rådmannens stab
* Virksomhetsområde skole skal ivareta skolene på det skolefaglige området
* Virksomhetsområde skole skal utvikle strategiplaner for kvalitetsutvikling og årlige tiltaksplaner samt andre styringsdokumenter
* Virksomhetsområde skole skal følge opp lokale og sentrale politiske vedtak innen skoleområdet
* Virksomhetsområde skole skal arbeide for at skolen i Haugesund er i stadig utvikling mot en kvalitativ høy standard, blant annet gjennom tilrettelegging og organisering av etter- og videreutdanning

Postadresse:
Virksomhetsområde skole
Postboks 2160
5504 Haugesund

Besøksadresse:
Rådhuset 2. etasje østfløy
Rådhusgt. 66, 5528 Haugesund
Tlf: 52 74 32 33

Gjertrud Elise Røvær lite 

Gjertrud Elise Røvær - Virksomhetsleder / skolesjef
100% stilling

Telefon: 52 74 30 37

Alle dager 08.00-15.30


 • Plan – og utviklingsarbeid
 • Saksbehandler elevsaker / skolesaker /  politiske utvalg
 • Oppfølging av kommunale vedtak, statlige føringer, lov- og forskrifter
 • Ressursfordeling skole
 • Tverrfaglig samarbeid i kommunen og samarbeid kommunalt foreldreutvalg
 • Kontakt eksterne samarbeidspartnere

 
 Elise

Elise Røher - Pedagogisk veileder skole
100% stilling

Telefon: 52 74 32 34

Alle dager 08.00-15.30


 • Oppfølging av strategiplan
 • Leseopplæring
 • Den kulturelle skolesekken
 • Koordinator veiledning av nyutdannede
 • Kompetanseutvikling innen skole
 • Olweus

 Reynir

Reynir Hrafnkelsson - Rådgiver skole
100% stilling

Telefon: 52 74 32 35

Alle dager 08.00-15.30


 • Saksbehandler skolefaglige saker / politiske utvalg
 • Saksbehandler /vedtak elevsaker
 • GSI-rapportering
 • Skolebruksplanen
 • Oppfølging av SFO og leksehjelp
 • SATS - skole / Skolearena
 • Feide
 • Risk Manager
 • UBAS / PAS  /PGS

 
 Inger-Lise-Bratteteig

Inger Lise Bratteig - Pedagogisk rådgiver

100 % stilling

Telefon: 52 74 32 39

Alle dager 08.00 - 15.30

 • Oppfølging av strategiplan
 • Kompetanseutvikling innen skole
 • Saksbehandling skolesaker / politiske utvalg
 • Oppfølging av VOKAL / PULS
 • Eksamensavvikling
 • Stafettloggen
 • VOKAL
 • PULS
 

 jane

Jane R. L. Neraal - Konsulent
80% stilling

Telefon: 52 74 32 33

Mandag-torsdag 08.00-15.30

 

 
 • Regnskap- og budsjettoppfølging
 • Regnskap Barn er bra
 • Refusjoner barnehage og skole
 • Skyss skole og barnehage
 • Saksbehandling
 • Koordinering av svømming/livredning
 • Røvær leirskole

 
 Louise Kvitvang

Louise Kvitvangouise Kvitvang - Rådgiver skole
100% stilling

Telefon: 52 74 32 29

Alle dager 08.00-15.30

 • Saksbehandler skolefaglige saker / politiske utvalg
 • Saksbehandler /vedtak elevsaker
 • Rutiner skole
 • Innskriving
 • Oppfølging av strategiplan

 Utskrift