Karakterer

Lokal beskrivelse

Elever i grunnskolen skal ha underveisvurdering og sluttvurdering.

Underveisvurderingen skal gis løpende som en rettledning til elevene om hvor de står. Sluttvurderingen skal gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen og skal gis med karakter. Sluttvurderingen kan gis i form av standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Underveisvurderingen
Underveisvurderingen skal gis løpende som en rettledning til elevene om hvordan de står i forhold til opplæringsmålene med sikte på at de på beste måte kan nå disse målene. Undereveisvurderingen skal hjelpe til å fremme læring, utvikle kompetansen til elevene og gi grunnlag for en tilpasset opplæring.

Underveisvurderingen på barnetrinnet (1. – 7. årstrinn) skal gis kun som vurdering uten karakter. På ungdomstrinnet skal underveisvurderingen gis både med og uten karakter.

Sluttvurderingen
Sluttvurderingen skal gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen og skal gis med karakter. Sluttvurderingen kan gis i form av standpunktkarakterer og i form av eksamenskarakterer. I grunnskolen gis det sluttvurdering ved avslutningen av grunnskoleopplæringen. Hovedbestemmelsene om elevvurdering står i forskrift til opplæringsloven, kapitel 3 for vurdering i grunnskolen Hvilke karakterer som skal gis i det enkelte fag, står omtalt i læreplanen for faget.

Ansvarlig enhet

Utskrift