Skolefritidsordning

Om tjenesten

SFO-brosjyren finner du her >>>

Alle barneskoler i Haugesund kommune har tilbud om skolefritidsordning (SFO). Ordningen er en samordnet del av skolens virksomhet, som utvikler og bedrer barns oppvekstsvilkår. SFO legger til rette for frilek og organiserte aktiviteter i tillegg til tilsynsansvar for barna. Ordningen er frivillig og gjelder for barn i 1. – 4. trinn, samt for barn med særlige behov til og med 7. trinn.

Haugesund kommune har utarbeidet en egen håndbok for SFO. Alle skolene er til enhver tid forpliktet til å følge denne.

Påmelding

Påmelding til SFO skjer digitalt gjennom Visma Flyt Skole. Følg denne ienken for påmelding Visma Flyt Skole >>>. Sikker pålogging skjer gjennom ID-porten. Påmeldingen er bindende og gjelder fra og med 1.8 samme år. Påmelding til SFO gjelder til barnet går ut av 4. trinn eller til plassen sies opp. For SFO-plassen betales det for totalt elleve måneder pr. skoleår.

Endring
Søknad om endring av modell gjøres digitalt gjennom Visma Flyt Skole >>>. Hvis en vil redusere plass-størrelsen, gjelder det som oppsigelse av en del av plassen, og oppsigelsesreglene gjelder. Hvis en vil øke plass-størrelsen gjelder det som påmelding til en større plassdel og påmeldingsreglene gjelder. Ved ledig kapasitet i SFO kan skolen avtale å øke plass-størrelsen med umiddelbar virkning.

Oppsigelse
Oppsigelser gjøres digitalt gjennom Visma Flyt Skole >>>. Oppsigelsestiden er to måneder regnet fra den første i påfølgende måned. Oppsigelsen må være registrert senest innen utgangen av mai dersom eleven ikke skal benytte SFO-plassen kommende skoleår. Det er bindende påmelding i skolefritidsordningen. Selv om barnet ikke har benyttet plassen eller begynt i SFO, må plassen sies opp hvis den ikke skal benyttes. 

Fritak/betalingsreduksjon i SFO 
Kommunen kan tilby foreldre med lav betalingsevne fritak eller reduksjon i foreldrebetalingen i SFO. Kommunen kan etter søknad innvilge fritak eller reduksjon i foreldrebetaling for inntil et skoleår om gangen. Søknadsfristen er 31. mai for alle nye påmeldte til SFO og alle som vil søke om fornyet periode for fritak eller betalingsreduksjon. Denne moderasjonsordningen er behovsprøvd og søker må dokumentere familiens samlede bruttoinntekter. Barnet må være bosatt og ha skoleplass i Haugesund kommune for å kunne søke. Standardskjema må benyttes. Innen de budsjettetrammer som er satt, innvilges friplass med virkning fra den første i påfølgende måned etter vedtaksdato og ut skoleåret. SFO-plassen skal betales inntil søknad om friplass er behandlet.

Vedtekter 
Gjeldende vedtekter for skolefritidsordningen (SFO), er vedtatt av Haugesund bystyre, og har hatt virkning fra 01.06.2015.

Priser

Prisene for plass i SFO blir som regel endret i et bystyrevedtak i desember hvert år.

Skolefritidsordning - priser 

Enkelte skoler har ikke ekstra kostpris i tillegg til det en betaler.

Utskrift