Barnevern

Lokal beskrivelse

Barnevernet har ansvaret for alle barnevernstiltak som bli satt inn i forhold til det enkelte barn/ungdom samt et delansvar i alt generelt forebyggende barnevern. Barnevernet har som oppgave å ta vare på de mest utsatte barna i kommunen. Det skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barna lider fysisk og psykisk overlast.

Blir barnevernet kjent med slike forhold har det en lovbestemt plikt til straks å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak. Barnevernets arbeid er en blanding av støtte og kontroll. Det skal gis hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men det har også plikt til å gripe inn hvis dette ikke nytter.

Barnevernsmeldinger
Mange barnevernsaker starter ved at foreldrene selv tar kontakt. Også offentlige tjenestemenn, naboer, familier og andre kan melde fra til barnevernet dersom de er bekymret for et barn. Barnevernet har egne skjemaer for meldinger. Privatpersoner kan be om anonymitet, men kan ikke fritas for vitneplikt hvis saken skal behandles i Fylkesnemnda eller ved domstolene. Alle meldinger blir vurdert innen ei uke, og hvis det er grunn til det, blir de undersøkt nærmere for så å bli vurdert i forhold til eventuelle hjelpetiltak.

Under finner du lenke til "Bekymringsmelding til barnevernet" som er brukt av skolene i kommunen.

Bekymringsmelding til barnevernet >>>

Hjelpetiltak
Barnevernet vurderer først om det er mulig å gi hjelp til barnet og familien slik at de kan fungere bedre i hjemmesituasjonen. Som forebyggende hjelpetiltak brukes råd/veiledning, tilsynsfører, avlastning/besøkshjem, plass i barnehage/skolefritidsordning, støttekontakt, økonomisk støtte til barnet slik at det kan delta i fritidsaktiviteter og lignende. Plassering utenfor hjemmet blir først vurdert dersom frivillige hjelpetiltak ikke fører frem eller vurderes nytteløs.

Barneverntjenesten samarbeider med Bufetat om å finne egnede fosterhjem og institusjonsplasser. Når det gjelder avlastning/besøkshjem og støttekontakter ønsker barnevernet å komme i kontakt med familier som er interessert i å hjelpe barn som har behov for det.

Hjemmel
Mer om barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finnes i barnevernloven.

Taushetsplikt
Alle som arbeider i barnevernstjenesten har taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter også fødested, fødselsdato, personnummer, adresse, statsborgerskap, sivil status og arbeidssted.

Klage
De som er parter i saken, har klagerett og søksmålsrett. Alle vedtak som fattes av barneverntjenesten i kommunen, kan klages til Fylkesmannen. Fristen for klage er tre uker. Vedtak som fattes av fylkesnemnda kan bringes inn for herreds- eller byretten til rettslig overprøving. Fristen for å bringe saken inn for retten er to måneder.

Arbeide for barnevernet
Kan du tenke deg å ta oppdrag som tiltaksarbeider (støttekontakt, miljøarbeider, tilsynsfører) i barnevernet? I så tilfelle kan du ta kontakt med barneverntjenesten. Nedenfor finner du informasjon om det å være tiltaksarbeider, søknadsskjema støttekontakt og søknadsskjema besøkshjem.

pdf Informasjon tiltaksarbeidere

pdf Besøkshjem - søknadsskjema

Tiltaksarbeider - søknadsskjema (PDF)

Kontakt oss

Barnevernet

Åpningstid: 08.00 - 15.30 mandag - fredag  

Postadresse:
Barnevernet i Haugesund
Postboks 2160
5504 Haugesund

Besøksadresse:
Haraldsgata 94, 5528 Haugesund
Tlf.: 52 74 40 40
Vakttelefon: 959 20 084

Enhetsleder er Liv Kjersti Kvalevaag

  • fagansvarlig /nestleder: Tove Hågenvik
  • avdelingsleder mottak: Anita Bjørnevik
  • avdelingsleder hjelpetiltak: Marianne Hammer
  • avdelingsleder omsorg: Tove Huse
  • avdelingsleder familieveiledning: Nina Sandsengen

Ungdomsteamet:

Elin Bru, telefon:                52 74 40 67 / 404 27 697

Emneord: Barnevern

Utskrift