Startlån og boligtilskudd

STARTLÅN

Startlån kan gis til personer som har problemer med å etablere seg i egen bolig og til vanskeligstilte som har behov for å kunne bli boende i boligen. Startlånet kan finansiere hele boligkjøpet eller være topplån der andre gir grunnfinansieringen. Lånet kan også gis til utbedring av bolig. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om lån skal gis, og eventuelt størrelsen på lånet. Retningslinjer og praksis kan variere noe fra kommune til kommune. Kommunen administrerer ordningen og søker Husbanken om midler.

14. mars 2018 vedtok Haugesund bystyre egne retningslinjer for startlån og tilskudd i Haugesund kommune. Retningslinjene kan lastes ned her Kommunale retningslinjer for startlån >>> 

TILSKUDD TIL TILPASSING AV BOLIG

Tilskudd til tilpasning av bolig skal bidra til at eldre og funksjonshemmede får en bolig som over tid fungerer godt i forhold til bevegelsesvansker eller annen funksjonshemming. Tilskuddet gis både til enkle tiltak og større ombygninger for å tilrettelegge boligen i forhold til søkers funksjonsnedsettelse. Ordningen er økonomisk behovsprøvd. Den økonomiske behovsprøvingen gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon. Kommunen administrerer ordningen og søker Husbanken om midler.

SØKNAD

Du kan søke elektronisk hos Husbanken ved å bruke lenken under. Haugesund kommune anbefaler å bruke dette. 

Du finner mer informasjon om startlån på nettsidene til Husbanken: https://husbanken.no/person/startlaan/

Søknadsskjema kan også hentes på Servicesenteret, i Kirkegata 85 eller lastes ned via Husbankens nettsider. 

KONTAKT OSS:

Husbankens bostøtte  - Telefon: 52 74 30 70

Startlån - Telefon: - 52 74 30 70

Kommunale boliger - Telefon: 52 74 35 03

Postadresse
Boligkontoret
Postboks 2160
5504 HAUGESUND

Besøksadresse
Servicesenteret, 1. etg.
Kirkegata 85 (åpningstid: 09.00 - 15.00)
5528 HAUGESUND

Utskrift