Byggesak

Søke

Trykk på bildet for å lese om de ulike prosessene i en byggesøknad.

Prosessen i en byggesøknad

Info

VIKTIG INFO: Seksjon for byggesak har telefon- og besøkstid fra klokken 12.00 - 14.00.

Slik sender du inn din byggesøknad >>>
(Elektronisk innsending av søknader forenkler kommunens arbeid og gjør at saksbehandler mottar søknaden raskere.)

Rutine utbyggingsavtale anleggsbidrag til uteoppholdsareal i sentrum >>>

Les om grønt gebyr og forhold som kan redusere byggesaksgebyret for tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå her >>>

Ny byggeteknisk forskrift fra 1. juli - TEK17
Byggteknisk forskrift angir minimumskravene til byggverk. I TEK17 er det lempet på flere krav. De største endringene gjelder boliger. Se hva som er nytt her >>>

Nye oppdaterte blanketter for byggsak

Den 1. juli i år kom det ny byggteknisk forskrift, TEK17, og i den forbindelse er også søknadsskjemaer og enkelte blanketter til byggesak endret. Du finner dem her >>>

Havnivåstigning:
Vi har nylig fått en ny veileder fra dsb som gir sikrere tall på forventet havnivåstigning. 
Les mer her >>> 
Her finner du mer informasjon om havnivå som omfatter kommuneplanen for Haugesund.

Sentral godkjenning- Overgangsordning for kompetansekrav:
Les mer på Direktoratet sine sider om overgangsordningen >>>

Endring i byggereglene i forhold til ansvarsrett: 

Huskeliste når du erklærer ansvar: http://www.dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv/huskeliste-nar-du-erklarer-ansvar.

Rundskriv fra regjeringen angående kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven.
Vedlagt følger link til veiledning om kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rundskriv-om-kommuners-saksbehandling-av-asylmottak-etter-plan--og-bygningsloven/id2425807/

Hvor stort kan du bygge:
Veiviseren ”Hvor stort kan du bygge” hjelper deg å finne ut hvor mye du kan bygge på tomten din.

Hvordan søker du om byggetiltak:
Følg lenken for å komme til siden hvor du bestiller kartgrunnlaget du trenger for å søke. Dette inneholder situasjonskart, naboliste, reguleringsplan og reguleringsbestemmelser. Skriv ut situasjonskartet og tegn byggetiltaket inn på dette kartet. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du enten ved å bruke elektronisk skjema via ByggSøk eller på siden for papirblanketter. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.Vent minst 2 uker for eventuelle nabomerknader, og send inn til kommunen:

Søknadsskjema (Elektronisk via ByggSøk eller papirblankett), gjenpart av nabovarsel, eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer, eventuelt søknad om dispensasjon, målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen. Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100. Send også inn reguleringskartet og reguleringsbestemmelsene.

Tiltak unntatt søknadsplikt: 
Som i gjeldende lov vil noen tiltak være unntatt søknadsplikt, såfremt tiltaket er i samsvar med plan. Eksempler på slike tiltak kan være mindre frittliggende bod, levegg eller forstøtningsmurer innenfor visse begrensninger. For en detaljert oversikt over tiltak unntatt søknasdplikt, se byggesaksforskriften §§ 4-1 til 4-3. Merk at tiltaket må være i samsvar med plan for å være unntatt søknadsplikt, se plan- og bygningsloven § 20-3. Er tiltaket ikke i tråd med plan, eksempelvis byggegrense, så må det omsøkes.

Uavhengig kontroll:
Obligatorisk uavhengig kontroll trer i kraft ved nyttår, og det er laget nye blanketter ansvarlig kontrollerende kan benytte.
Les mer på nettsidene til Direktorat for byggkvalitet>>> 

Byggeregler på ett sted:
På vedlagte link finner du alle relevante regler, veiledninger og hjelpemidler til bygningsregelverket i plan og bygningsloven:
Les mer på Direktoratet for byggkvalitet sine sider>>>

Ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak

Nytt i ny lov er at alle søknadspliktige tiltak krever ferdigattest, også tiltak som eier/tiltakshaver står for selv. Tiltakshaver eller ansvarlig foretak skal sende inn en søknad om ferdigattest, som er en dokumentasjon/bekreftelse på at tiltaket er bygget i samsvar med tillatelsen og plan- og bygningsloven. Ferdigattest markerer kommunens avslutning av saken. Statens bygningstekniske etat (BE) har nye skjema på høring.

Skjema og blanketter

Plan- og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) (Lovdata)

Byggteknisk forskrift (Lovdata)

Byggesak (Lovdata)

Veiledere

icon Tiltaksliste i byggesak veileder fra A-Å

icon Les mer om reguleringsplaner her >>>

icon Alminnelige regler for avkjørsel

icon Brannkrav til garasje

icon Bruksendring

icon Byggeplaner- hva er unntatt og hva må du søke på?

icon Bygge selv: mindre byggearbeid på bebygd eiendom

icon Byggesaksforskriften med veiledning

icon Byggteknisk forskrift med veiledning

icon Dispensasjon

icon Driftsbygg i landbruket

icon Eksempelsamling  - Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

icon Endre bruk av et rom i boligen 

icon Enebolig og fritidsbolig

icon Fasadeendring

icon Forhåndskonferanse

icon Forstøtningsmur

icon Fradeling for opprettelse av ny eiendom

icon Garasje bod og lignende

icon Gjerde og levegg

icon Hva må søknaden inneholde

icon Hva skal være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller tilbygg uten å søke?

icon Info eksempelsamlingen om Kommuneplanens arealdel

icon Innredning av leilighet i eksisterende bygg

icon Måleregler

icon Nabovarsel - innhold og varslingsmåter

icon Pipe og ildsted

icon Plikt til å opparbeide offentlig veg

icon Presentasjon: Bevaringsverdige bygg eller områder regulert til bevaring – kommunens virkemidler

icon Rutine utbyggingsavtale anleggsbidrag til uteoppholdsareal i sentrum >>>

icon Riving - hvilke rivearbeider er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om

icon Situasjonsplan- hva kreves

icon Sjekkliste for byggebransjen nr 3

icon Skilt og reklame 

icon Slik sender du inn din byggesøknad

icon Solcellepanel - rutine for behandling

icon Større bygg

icon Står kommunen maktesløse overfor bygg som står til forfall

icon Tegninger - hva kreves

icon Tilbygg til bolig

icon Tolkning planbestemmelser

icon Veranda, balkong og terrasse

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse
For noe større eller omfattende byggesaker kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom kommunen og deg, og krever forberedelser fra deg. Formålet med møtet er å avklare innholdet i kommunale planer og andre krav som er relevante for byggeplanene.

Typiske spørsmål kan være
Uklare reguleringsbestemmelser, behov for dispensasjon, krav om ansvarlige foretak, krav om uavhengig kontroll, uttalelse fra andre myndigheter.

Forhåndskonferanse er ikke ordinær saksbehandling
Forhåndskonferansen må ikke forveksles med saksbehandling. Det vil ikke bli tatt beslutninger som er bindende for saken videre. Kommunen kan eksempelvis ikke ta en beslutning på om dispensasjon kan gis, bare gi opplysning om eventuelle dispensasjoner som er nødvendig for det aktuelle tiltaket og hvilke regler som gjelder for dispensasjon.

Referat
Det skal føres et kort referat fra forhåndskonferansen. Referatet skal dokumentere de forutsetninger som er lagt til grunn i møtet og danner grunnlag for videre behandling i saken. Vanligvis skal referatet godkjennes av begge parter og signeres i møtet, men vil noen ganger bli sendt i posten hvis det er forhold som må avklares etter møtet. For bestilling av forhåndskonferanse bruk dette skjema under.

Fornavn og mellomnavn*
Etternavn*
E-post *
Telefon- / mobilnummer*
Gårds- og bruksnummer*
Adresse
Tiltakstype*
Bebygd areal*
Beskrivelse av spesielle problemstillinger*
Last opp filvedlegg
Drag & Drop Files Here Browse Files
SEND

Kontakt

Enhet for byutvikling
Postboks 2160
5504 HAUGESUND

Besøksadresse: Kirkegata 85
5528 HAUGESUND

Telefon: 52 74 30 00

E-post:  

Enhetsleder: Elisabeth Kynbråten

Priser/gebyr

Grønt gebyr:
Det gis 30 % reduksjon i byggesaksgebyret for tiltak som oppfyller kriteriene for passivhusnivå i henhold til Norsk Standard 3700 for bolig og 3701 for yrkesbygg.

Det gis 50 % reduksjon i byggesaksgebyret for tiltak som kan vise til at de vil være et 0-utslippshus eller plusshus. Dvs. bygninger som i tillegg til å være ett passivhus produserer egen energi som dekker livsløpet og produksjon av bygget.

Enova har noen støtteordninger for energiutgifter. Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Etterisolering av boligen er et slikt tiltak. Etterisolering av boligen gir deg lavere energiutgifter og bedre bokomfort. I tillegg kan energitiltaket forbedre energimerket på boligen.

Etterisolering egner seg godt for deg som:

  • Har et hus bygget på 80-tallet eller tidligere.
  • Skal pusse opp. Når du først er i gang med oppussing eller oppgradering, er det både enklere og rimeligere å etterisolere samtidig.
  • Skal bytte bolig. Både når du vurderer energistanden ved kjøp og hvis du skal pusse opp før innflytting. Energimerket gjør det mulig å skille godt isolerte boliger fra dårlig isolerte. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, og skalaen går fra A (best) til G.
  • Ønsker å reduserer varmetapet i boligen din.

Les Enhet for byutviklings prisliste her >>>

Fast track">

Fast track">Fast track

 

Emneord: garasje, tilbygg, bruksendring, bod, terrasse, fasadeendring, nabovarsel, ny bolig, selvbygger, byggesøknad, seksjonering, Universell utforming, Ferdigattest, Forhåndskonferanse, Tiltak

Utskrift