Midlertidig brukstillatelse

Lokal beskrivelse

For midlertidig brukstillatelse er kommunens vurderingstemaer atskillig mer omfattende enn for ferdigattest. Midlertidig brukstillatelse kommer i likhet med ferdigattest inn under forvaltningslovens definisjon av enkeltvedtak. Kommunen skal her ta stilling til om de gjenstående mangler er vesentlige eller ikke i forhold til å kunne ta bygget i bruk.

Helse, miljø og sikkerhet
Dette må først og fremst vurderes i forhold til helse, miljø og sikkerhet, men også forhold som tilgjengelighet og brukbarhet ellers må tas med i vurderingen. I tillegg må kommunen sette vilkår, dvs. at den må synliggjøre i brukstillatelsen hvilke arbeid som gjenstår, og den må sette en tidsramme for ferdigstillelsen. I tillegg reises det ikke sjelden spørsmål om ansvarsretten i forbindelse med midlertidig brukstillatelse, først og fremst angående forholdet mellom utført og gjenstående arbeid, noe som kan reise vanskelige juridiske problemstillinger som kommunen må ta stilling til. Dette skulle tilsi at det må gis mer rom for kommunalt skjønn ved midlertidig brukstillatelse enn ved ferdigattest.

Fremdrift og forutsigbarhet
Det er imidlertid betydelig behov for fremdrift og forutsigbarhet i denne fasen. Det kan derfor ha uheldige konsekvenser dersom kommunen ikke utsteder midlertidig brukstillatelse, både av hensyn til avslutning av (deler av) huskjøperens kontraktsforhold, faktisk innflytting, lånekonvertering og forsikring. Samtidig er det intensjonen at også midlertidig brukstillatelse skal være basert på kontrollerklæringer. Hvis disse går ut på at manglende og gjenstående arbeid er uvesentlige, skal kommunen i utgangspunktet forholde seg til det uten å foreta selvstendige vurderinger.

Viktig for huskjøper og finansieringsinstitusjonene
Ferdigattest har fått stadig større betydning, den er gjort obligatorisk, den avslutter ansvarsforholdene og er bl.a. lagt til grunn som vilkår for eierskifteforsikring. På den annen side er det midlertidig brukstillatelse som er viktig for huskjøperen og finansieringsinstitusjonene. Det er ikke sikkert dette representerer noen reell konflikt, men situasjonen kan skape uklarhet for kommunenes vurdering.

For midlertidig brukstillatelse blir altså spørsmålet om det blir et urimelig press på kommunen for å utstede midlertidig brukstillatelse på grunnlag av de foreliggende kontrollerklæringer (som selvfølgelig må være sjekket og funnet i orden), eller om kommunen selv må ha tid til å foreta de nødvendige vurderinger.

Kontakt oss

Servicesenteret i Haugesund kommune er kommunens førstelinje. Her treffer du saksbehandlere som ønsker å hjelpe kommunens innbyggere i de mange kommunale tjenester som det kan være behov for.  Her får du informasjon om tjenestetilbudet i kommunen, veiledning i videre saksgang, diverse søknadsskjemaer og mye mer. Kommunens sentralbord finner du også på Servicesenteret. 

Åpningstid: Mandag - fredag fra klokken 09.00 - 15.00

Kontakt oss : Sentralbord: 52 74 30 00 - 

Postadresse: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund

Besøksadresse: Servicesenteret, Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Fakturaadresse: Haugesund kommune, resultatenhet + bestillernr., postboks 2162, 5504 Haugesund

Organisasjonsnummer: 944 073 787

Kommunenummer: 1106

Fornavn / mellomnavn*Fornavn og mellomnanv
Telefon/Mobil*Telefon/Mobil
Etternavn*Etternavn
E-post *E-post
Hva gjelder din henvendelse?
SEND

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

Åpningstider: 09.00 - 15.00 

Utskrift