Brøyting

Haugesund kommune har vinterberedskap i perioden medio desember - primo mars. Det er alltid 4 ansatte som til enhver tid har vakt og hvor flere kan bli kalt inn ved behov. Snø/nedbør eller glatte veger kommer alltid uforutsett , og det medfører at mange henvender seg til kommunen. Vegseksjonen i Haugesund kommune har følgende rutiner og prioriteringer ved brøyting og strøing:

1. Kollektivtrasèer og skoleveier

2. Busslommer, sykkel- og gangstier, samt boligfelt

Henvendelse hverdager fra kl. 07.00 - 15.00: 52 74 45 50. Henvendelse etter kl. 15 og i helgene: Vakttelefon: 952 65 295. Henvendelser angående riks- og fylkesveier rettes til Statens vegvesen på telefon 815 44 010

Snørydding på fortau
Etter politivedtektene for Haugesund har huseier ansvar for snørydding på fortau langs egen eiendom. Ved ekstraordinært snøfall vil imidlertid Haugesund kommune tilstrebe å rydde enkelte hovedtrasseer for å sikre framkommelighet for publikum.

Brøyting av snø inn på privat eiendom
Ved store snøfall settes et stort apparat i sving for å holde vegnettet åpent. Selv om det tilstrebes at brøyting og fresing av snø utføres på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for tilstøtende grunneiere vil arbeidet noen ganger medføre at snø brøytes eller freses inn på privat grunn.

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting/fresing av offentlig veg/trafikkareal er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen/fresingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra vegområdet av hensyn til vegtrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til veg måtte tåle som følge av brøyting/fresing. Det forholdet at snø som kommer inn i hager og innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven

Lovlighetsvurderinger fra Statens vegvesen og Samferdseldepartementet
Lovlighetsvurderingen av veimyndighetenes rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989. Her fremgår:

"Vegdirektoratet antar at en må anvende de samme rettslige prinsipper ved vurdering av ulemper ved snøbrøyting som for andre ulemper i forbindelse med vei. Ulemper som følge av normal snøbrøyting på offentlig vei, herunder snøopplag på private naboeiendommer, er gjennomgående forhold veiens oppsittere erstatningsfritt må finne seg i. Dette har vært praktisert over landet i alle år. Selv om forholdet fra tid til annen har vært påklaget, er en ikke kjent med at det har vært bestridt at det er lovlig adgang til å foreta snøbrøyting på denne måten. Resonnementet er blant annet at veiens naboer også har fordel av veien og at denne holdes oppe vinterstid, og det må av denne grunn kreves særskilte eller betydelige ulemper før ansvaret utløses fra veiholder. Nøyaktig hvor tålegrensen går kan være vanskelig å fastsette, men enkelte holdepunkter kan angis". I samme brev fremgår også: "At ulemper som følge av normalt vintervedlikehold må tåles uten erstatning, innebærer at det heller ikke utløser ansvar om snøen er sand- eller saltblandet".

I tillegg vises til Samferdselsdepartementets brev av 9. desember 1969 til vegsjefen i Hordaland
"Med enkelte unntak blir offentlige veier brøytet for snø. Dette medfører at snøen blir brøytet inn over private avkjørsler. Vanligvis strekker den offentlige veigrunnen seg ikke så langt at man unngår å brøyte snøen inn på de tilstøtende eiendommer. Dette er forhold som man må regne med ved avståelse av grunn til offentlige veiformål. Ved ekspropriasjon eller frivillig avtale om vederlaget for grunnavståelse forutsettes det tatt hensyn til ulemper som følge av dette. Er grunn avstått uten vederlag, må man gå ut fra at også ulempene ved forsvarlig snøbrøyting er godtatt dersom det ikke er tatt uttrykkelig forbehold på dette punkt".

 

Ta kontakt

Postboks 2160
5504 Haugesund
Besøksadresse: Jovegen 90

Tlf. 52 74 30 00

 

Utskrift