Starte eller bytte skole

Innskriving

Om tjenesten

Foresatte som har barn som skal begynne i 1. klasse får brev fra sin skole innen utløpet av september måned året før skolestart. I brevet vil innskrivningsskjema følge med og dette skal returneres til skolen innen 15. oktober. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med skolen.

Innskrivingsskjema kan også lastes ned her >>>  (Skjema kan også hentes på skolen eller på Servicesenteret i Kirkegata 85)

Fremskutt og utsatt skolestart
Å starte på skolen skjer vanligvis det kalenderåret barnet fyller seks år. Likevel gir opplæringslovens § 2-1 mulighet for å søke om unntak, både til fremskutt eller utsatt skolestart. Kommunen kan etter sakkyndig vurdering la et barn begynne på skolen ett år før – når det innen 1. april har fylt 5 år. Foresatte som ønsker fremskutt skolestart sender søknad om fremskutt skolestart til rektor ved den aktuelle skolen innen 15. oktober det aktuelle året. Rektor videresender søknaden til kommunedirektøren, som tar avgjørelsen etter å ha innhentet uttalelse fra PP-tjenesten.

Foresatte som ønsker utsatt skolestart for sitt barn, må sende søknad om utsatt skolestart til rektor ved den aktuelle skolen innen 15. oktober det året barnet fyller 5 år. Rektor videresender til rådmannen, som tar avgjørelsen etter å ha innhentet uttalelse fra PP-tjenesten. Skjema som sendes ut, kan lastes ned her på nettsiden eller på nettsiden til den enkelte skolen. Skjema kan også hentes på Servicesenteret i Kirkegata 85 eller ved den enkelte skole.

Søknad om annen skole
I følge opplæringsloven § 8-1,andre ledd, er det anledning til å søke om skolegang ved en annen skole enn den eleven sokner til, dette gjøres innen 15. oktober det året barnet skrives inn. Rektor ved den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om saksgangen.

Skolebytte

Haugesund kommune praktiserer fritt skolevalg for elever på ungdomstrinnet. Dette innebærer at elever og foresatte kan søke om å få gå på annen skole enn nærskolen de tilhører. Søknadsfrist 15. mars! Bystyret i Haugesund kommune vedtok 3. november 2004 at det skulle innføres en prøveordning med fritt skolevalg på ungdomstrinnet fra og med høsten 2005. Dette er nå innført som en fast ordning.

Det er fire forhold som er viktige i behandling av søknad om skolebytte

  • Alle grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen som i nærmiljøet de tilhører. Opplæringsloven § 8.1.
  • Den enkelte skole må ha plass til flere elever, gruppene må ikke bli større enn det som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig. Opplæringsloven § 8.1.
  • Må ikke medføre "klassedeling", noe som fører til ekstrautgifter på nær en million kr pr. ekstra klasse pr. skoleår.
  • Eventuelle merutgifter til skyss må dekkes av foreldrene.

Et vedtak om skolebytte er et enkeltvedtak og kan påklages iht. forvaltningslovens § 28, 2. ledd til Klageutvalget, Haugesund kommune innen 3 uker etter at et svar er mottatt.

Kontakt skolen for nærmere informasjon.

pdf Søknad om skolebytte barneskole >>>

pdf Søknad om skolebytte ungdomsskole >>>  

In English

REGISTERING NEW PRIMARY SCHOOL PUPILS

All parents and guardians with children about to start in 1st grade will be contacted in writing by the school in question by the end of September the year before the child starts school. A registration form will be enclosed. The form must be returned to the school by October 15th. Please contact the relevant school if you have any questions.

The form that will be sent out can be downloaded here, or from the relevant school. You can also get the form at the Service Centre in Kirkegata 85, or at the school in question.

Delayed or earlier school start

Primary school is normally supposed to start during the calendar year in which the child turns six. However, the Education Act (§2-1) provides the opportunity to apply for an exemption from the usual admission age (delayed or earlier start of school). The municipality may, after an expert assessment, let a child start school one year earlier - if it has turned five years old by April 1st (circular letter F-56/98 from KUF).

Parents and guardians wishing for an earlier school start for their child must send an application for earlier school start to the principal at the relevant school by October 15th the year in question. The principal forwards the application to the County Governor, who makes a decision after obtaining a statement from the Educational and Psychological Counselling Service (PP-tjenesten).

Parents and guardians wishing to delay school start for their child must submit an application for delayed school start to the principal at the relevant school by October 15th the year the child turns five. The principal forwards the application to the County Governor, who makes a decision after obtaining a statement from the Educational and Psychological Counselling Service.

The form which is sent out can be downloaded from this website, or from the website of the individual school. Forms may also be obtained at the Service Centre in Kirkegata 85, or at the individual school.

Application for a different school
According to § 8-1, second paragraph of the Education Act, it is possible to apply for another school than the on which the pupil belongs to, by October 15th the year the child is entered. The principal at each school will be able to provide further information about the procedures.

Ved flytting fra skole, gi beskjed til den enkelte skole i god tid.

Utskrift