Samarbeid hjem/skole - rådsorganer

Det daglige samarbeidet mellom hjem og skole blir ivaretatt av kontaktlærerne og de enkelte foreldre/foresatte. I tillegg velges det foreldrekontakter for alle klassene.Foreldrekontaktene bidrar bl.a. med hjelp til organisering av ulike arrangementer innenfor den enkelte klasse og er et bindeledd mellom skolen og foreldre/foresatte.

Skolen har også flere ulike rådsorganer som er en del av skole-demokratiet. De ulike gruppene i skolesamfunnet har sine respektive råd.

Foreldrerådet / FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg)
Alle foreldre/foresatte som har barn i skolen, er medlemmer av foreldrerådet. Hver klasse har valg av foreldrekontakter. Hvert trinn velger en representant og en vararepresentant til FAU.
FAU tar opp saker og kan uttale seg om det foreldre til elever ved skolen er opptatt av.

Samarbeidsutvalget (SU)
Dette er skolens øverste rådsorgan, og er representert med

 • Rektor (sekretær)
 • 2 representanter fra elevrådet
 • 2 representanter fra lærerne
 • 2 representanter fra FAU (foreldrerådet)
 • 1 politisk valgt representant fra kommunen (skoleeier)
 • 1 representant fra andre tilsatte

Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet. Utvalget skal arbeide for kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Skolemiljøutvalget (SMU)
Hensikten med SMU er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert.

Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Skolemiljøutvalget (SMU) er personidentisk med SU, men utvidet med 1 fra FAU og 1 fra elevrådet.

Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
Mellom FAU ved den enkelte skole og FUG (foreldreutvalget for grunnopplæringen)på sentralt nivå, finnes det også kommunale foreldreutvalg (KFU). KFU representerer alle FAU-ene i en kommune. KFU-ene er opprettet på frivillig basis, og er ikke lovpålagt. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring og erfarings-utveksling.

Det kommunale foreldreutvalget består som regel av FAU-lederne ved skolene i kommunen. I store kommuner må det velges et styre. Initiativ til å opprette KFU kan tas både av foreldrene og av skoleadministrasjonen. KFU bør ha en bred representasjon og være en naturlig samarbeidspartner for politikere og skoleadministrasjon.

Aktuelle arbeidsoppgaver for KFU

 • arbeide med saker av felles interesse for alle skolene i kommunen, for eksempel arbeid mot mobbing
 • heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved for eksempel å arrangere foreldrekontaktkurs og/eller kurs for medlemmer av skolens rådsorganer
 • informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen
 • arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere
 • være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole

Utskrift