Aldershjemsplass

Omsorgssentre

I Haugesund kommune kan du etter søknad få plass ved:

En aldershjemsplass tar høyde for å gi helhetlig hjelp i forhold til en brukers fysiske, psykiske og sosiale behov. Legge til rette for god livskvalitet ved å bygge opp under brukerens ressurser, og så langt som mulig, forhindre at svikt oppstår og får utvikle seg. Dette tilbudet gis i et sosialt felleskap med trygghet for at en kan tilkalle hjelp til en hver tid.

Hvem får tjenesten?
Der behovet for hjelp er en av en slik art, at det ikke kan gis et faglig forsvarlig tilbud i eget hjem. Søker må være i stand til selv å ivareta sin egenomsorg med tilrettelegging.

Hva omfatter tjenesten?
Individuell tilpasset hjelp til personlig hygiene, aktivitet og ernæring. Oppfølging av forordnet medisinsk behandling. Tilgang på personal hele døgnet. Legetilsyn fra tilsynslege. Tilgang på sykepleiefaglig kompetanse i uken på dagtid. Observasjon av sykdomsutvikling/ forebygging av komplikasjoner. Fysioterapeut etter behov.

Hvordan få tjenesten?
Ved søknad med legeopplysninger. Søknaden må være underskrevet av søker eller det må framkomme at søker samtykker til søknaden. Søknadsskjema kan fåes ved henvendelse til Servicesenteret eller til Vedtakskontoret for for helse- og omsorgstjenester i Kirkegata 85 i Haugesund.

Betingelser for å få tjenesten
Søknad med legeopplysninger/ henvendelse fra pårørende/lege eller søker selv. Hjelpebehovet er av en slik art at det ikke kan gis faglig forsvarlig tilbud i hjemmet. Søker må selv, med tilrettelegging, kunne ivareta sine behov for personlig hygiene og forflytning. Søker må være klar og orientert. Beslutningen bygger på søknad og saksutredning fra Vedtakskontor for helse- og omsorgstjenester.

Lovhjemmel

  • Sosialtjenesteloven av 13.12.1991 nr. 81 § 4-3
  • Kommunehelsetjenesteloven av 19.11.1982 nr. 66

Merknader
Avslag på søknaden kan påklages. Anken behandles først i kommunens interne klageorgan før den eventuelt oversendes Fylkeslegen i Rogaland. For ytterligere informasjon - kontakt Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester på telefon 52 74 42 00.

Kontakt oss

Besøk oss: Åpningstider ved kontoret er mandag til fredag fra kl. 09.00-15.00. 

Telefon sentralbord: 52 74 42 00 / 902 67 497 besvares mellom kl. 08.00-15.00 mandag til fredag.

Telefontid: Saksbehandlere ved vedtakskontoret har telefontid fra klokken 10.00 - 14.00. 

E-post 

Besøksadresse: Kirkegata 85, 5528 Haugesund

Postadresse: Postboks 2160, 5504 Haugesund

Enhetsleder: Anne Bjørnstad
E-post

Utskrift