Hukommelsesteam

Kontaktinformasjon Hukommelsesteamet
Mobil 950 44 539 (kun onsdager)
Postadresse: Postboks 2160, 5504 Haugesund
Besøksadresse: Karmsundgata 51 (i hjemmetjenestens lokaler)

Du kan også sende oss en epost til epostadressen: 

 

Dersom du ikke treffer oss på telefon, så tar vi kontakt tilbake så fort som mulig.

Henvisningsskjema hukommelsesteam >>>

Brosjyre hukommelsesteamet i Haugesund >>>

Om oss
Hukommelsesteamet i Haugesund kommune er et tverrfaglig sammensatt team som skal drive oppsøkende virksomhet til hjemmeboende der kartlegging eller diagnostisering ikke er utført, og å gi råd og veiledning til den som er rammet og til pårørende i ulike faser i forløpet.

Målet er å bidra til bedre pasientforløp for personer som blir rammet av demens og deres pårørende.

Det er ansatt en geriatrisk sykepleier og spesialergoterapeut i 20 % stilling.

Hukommelsesteamet skal kartlegge og samhandle med andre tjenesteytende, både i kommunen og i helseforetaket.

Hvorfor er utredning av demens viktig?
Omlag halvparten av personer med sikre tegn på demens er utredet og diagnostisert. Tidlig diagnostisering er viktig for å utelukke annen sykdom, gi personer med demens og deres pårørende informasjon og kunnskap for å tilrettelegge hverdagen, planlegge livet og søke hjelp i tide.

En del symptomer ved demens er mulig å behandle. Det gjelder hallusinasjoner, vrangforestillinger, angst og depressive symptomer. Noen pasienter kan ha nytte av medisiner spesielt utviklet mot demens. Disse legemidlene kan ikke helbrede eller stoppe sykdommen, men kan hos noen ha symptomatisk effekt.

Det er lettere å gi et bedre tilpasset omsorgstilbud samt gi riktig informasjon til bruker og pårørende når sikker diagnose er fastsatt.

Teamet kan bistå med

Utredning for å kartlegge om problemet skyldes demens. Den kartleggingen som gjøres er ofte ledd i en videre utredning. Hukommelsesteamet samarbeider med fastlegene om utredningen på bakgrunn av kartlegging og samtale med bruker og pårørende. 

Hukommelsesteamet vil i forbindelse med kartleggingen gi informasjon om aktuelt tjenestetilbudet i kommunen. I tillegg gi råd og veiledning om hvordan hverdagen kan tilrettelegges i det daglige.  Temaet bistår med søknad om hukommelseshjelpemidler.

Oppfølging
Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud. Teamet foretar hjemmebesøk etter ønske fra bruker selv eller pårørende. Vi har taushetsplikt!

Hvem kan kontakte oss?

  • Enkeltpersoner, pårørende og venner
  • Fastlegen
  • Annet helsepersonell

 

Utskrift