Kommunal bolig

Lokal beskrivelse

Søknad om kommunal utleiebolig sendes Boligkontoret. Søknadsskjema finner du under fanen Skjema/Dokumenter. Søknadsskjema og hjelp til å søke, kan fås ved henvendelse til boligkontoret i Kirkegata 95.

Kriterier for tildeling
Det er mulig å søke Haugesund kommune om leie av bolig. Det foreligger følgende vilkår for tildeling av kommunal utleiebolig (jfr bystyrevedtak 12.12.12)

 1. Fullstendig utfylt søknad
 2. Lovlig opphold og bosettingstillatelse i Norge
 3. Bosatt i Haugesund kommune (unntak for flyktninger)
 4. Er uten inntekt/formue som gjør en i stand til selv å skaffe egen bolig
 5. Er ikke student med rettigheter/midler fra Lånekassen
 6. Avtjener ikke verneplikt/militærtjeneste i forsvaret
 7. Dersom en særskilt vurdering av søkers samlede situasjon tilsier dette, kan vilkårene 1-6 fravikes

Søkere må være fylt 18 år. Unntak kan gjøres i spesielle tilfeller. Før tildeling skal det vurderes om hjelp fra boligrådgiver, økonomisk rådgiver og/eller Husbankens økonomiske virkemidler (bostøtte, startlån, tilskudd), kan gi muligheter for eie/leie i privat boligmarked. Søknad må vedlegges dokumentasjon på inntekt (kopi av siste ligning og lønn/trygdeytelse).

Avgjørelsesmyndighet
Bolig- og eiendomsseksjonen tildeler kommunale utleieboliger. Kommunen har et tverrfaglig sammensatt utvalg som prioriterer søkere for tildeling av ledige boliger ca. 1 gang pr. mnd. Søkere som blir tildelt bolig blir tilskrevet, og må svare innen 1 uke om de tar imot tildelt bolig.

Søknadens varighet
Dersom søker ikke er prioritert for tildeling av kommunal bolig innen 6 måneder, fattes vedtak om avslag på søknaden. Det må da evt. søkes på ny, hvis behovet for kommunal utleiebolig fortsatt er tilstede. 

Søker forplikter seg å varsle Boligkontoret og trekke søknaden ved anskaffelse av bolig i ventetiden, eller hvis behovet for kommunal utleiebolig av andre grunner faller bort.

Kontakt

Boligkontoret

Boligkontoret har ansvar for forvaltningen av kommunale boliger samt formidling av Husbankens ordninger.

Husbankens bostøtte  - Telefon: 52 74 30 70 (Les mer om bostøtte her >>>)

Startlån - Telefon: - 52 74 30 70 (Les mer om startlån her >>>)

Kommunale boliger - Telefon: 52 74 35 03 (Les mer om kommunal bolig her >>>)

Les mer om dette på nettsidene til Husbanken >>>   

Kontaktinformasjon
Boligkontoret
Servicesenteret
Postboks 2160
5504 HAUGESUND

Besøksadresse:
2. etg.
Kirkegata 95
5528 HAUGESUND

In english

MUNICIPAL HOUSING

To apply for municipal rental housing, send an application to Boligkontoret (the municipal housing office). You’ll find the application form under the tab Skjema/Dokumenter. For an application form and help with the application, contact the municipal housing office in Kirkegata 85 (the Service Centre).

Criteria for allocation

It’s possible to apply to the municipality of Haugesund for a rental home. The following criteria apply for the allocation of municipal rental housing (c.f. City Council decision 12.12.12)

 1. Application filled out in its entirety
 2. Legal stay and permanent residence permit in Norway
 3. Residing in Haugesund municipality (exceptions for refugees)
 4. Must be without income/assets enabling one to acquire a place of residence
 5. Must not be a student with rights/means from the Norwegian State Educational Loan Fund (Lånekassen)
 6. Must not serve compulsory national service/military service
 7. Should a special assessment of the applicant's overall situation warrant this, terms 1-6 may be waived

Applicants must be over 18 years old. Exceptions may be made in special cases. Prior to allocation, it must be considered if the assistance of a housing adviser, financial adviser and/or the Norwegian State Housing Bank’s (Husbanken) financial instruments (housing allowance, start-up loans, grants), may provide opportunities for ownership/renting in the private housing market. Applications must be accompanied by documentation of income (copy of last tax return and salary/benefits).

Decision-making powers

The housing and property division allocates municipal rental housing. The municipality has an interdisciplinary joint committee that prioritises applicants for the allocation of available housing approx. once per month. Applicants who are assigned housing are contacted in writing, and must reply within one week if they receive housing.

Duration of application

If the applicant is not prioritised for the allocation of municipal housing within six months, a decision is made to reject the application. One must then apply again, if the need for municipal rental housing is still there.

The applicant is obligated to notify the municipal housing office (Boligkontoret) and withdraw the application should they acquire a place of residence during the waiting period, or if the need for municipal rental housing is no longer there for other reasons.

Contact

Boligkontoret (municipal housing office) 

The municipal housing office is responsible for the management of municipal housing and the implementation of the Norwegian State Housing Bank’s arrangements.

Norwegian State Housing Bank’s housing allowance  - Telephone: 52 74 30 70 (Read more about housing allowance >>>)

Start-up loan - Telephone: - 52 74 30 75 (Read more about start-up loans here >>>)

Municipal housing - Telephone: 52 74 35 03 (Read more about municipal housing here >>>)

Read more about this at Husbanken’s web pages >>>   

Contact information
Boligkontoret
Servicesenteret
Postboks 2160
5504 HAUGESUND

Street address:
2st floor
Kirkegata 95
5528 HAUGESUND

Apply for municipal housing in Haugesund >>>

Apply for housing allowance here >>>

Apply for a start-up loan here >>>

Utskrift