Adressering av eiendom

Informasjon

En adresse består av; et gatenavn, et husnummer og eventuelt et bolignummer. Offisielle adresser (gatenavn og husnummer) tildeles bygninger som skal brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet og offentlig virksomhet.

  • Kommunen vedtar nye gatenavn og tildeler adresser.

  • Adresser hjelper utrykningspersonell, yrkessjåfører og besøkende å finne fram til inngangsdøren din.

  • Du som er huseier har ansvar for å sette opp husnummer på huset ditt.

Tildeling av adresser

Husnummer

Når vegen har fått et navn starter selve adresseringen. Prinsippene for adressering er i korte trekk som følger:

  • Alle godkjente boenheter som har egen inngang skal ha egen adresse.
  • Inngangen skal ha adresse til den vegen den har adkomst fra.
  • Nummereringen starter i begynnelsen av gaten. Dersom bokstav benyttes, skal disse tildeles i alfabetisk rekkefølge.
  • Det benyttes oddetall (1,3,5 osv.) på høyre side og partall (2,4,6 osv.) på venstre side.
  • Hvis flere leiligheter har felles inngang brukes det i tillegg et bolignummer (f eks H0101).

Basert på disse prinsippene vil kommunen sende ut et forslag om adressering til de som blir berørt. De berørte får så en frist på seg til eventuelt å gi tilbakemeldinger/forslag til bedre løsninger. Eventuelle tilbakemeldinger blir så vurdert av kommunen før det gjøres et endelig vedtak om adressering.

Når adresseringen er vedtatt av kommunen registreres denne i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Folkeregisteret blir automatisk oppdatert med de nye adressene.

 

Husnummerskilt

Det er huseierens ansvar å sette opp nummerskilt på huset. Skiltet bør kunne leses fra veien, og ha god kontrast mot bygningens farge.

Husk at husnummerskiltet er der for at brannbiler, sykebiler, drosjer, og andre besøkende skal kunne finne fram fort og enkelt.
 

Bolignummer

Bruksenhetsnummer (som oftest kalt bolignummer) er en del av den offisielle adressen. Dette benyttes når flere boenheter har samme inngang. Typiske eksempler på dette kan være boligblokker med felles inngang. Bolignummeret brukes da for å identifisere den enkelte leiligheten.

Nummeret skal være godt synlig for besøkende og festes på eller ved inngangsdøren din.

Bolignummeret består av én bokstav og fire tall. 
U = underetasje, K = kjelleretasje, H = hovedetasje og L = loftetasje.

Eksempel på bolignummer: H0201.
H står for hovedetasje, 02 står for andre etasje og 01 står for første bolig til venstre.

Kommunen tildeler bolignummer ved igangsettingstillatelse. Utbyggere bør bruke rett bolignummer i prosjekteringsfasen. Dersom plantegningene endres må kommunen informeres.

Kartverket sender adressemerker til ansvarlig søker når igangsettingstillatelse er gitt.

 

 

Endring av adresser (ekstern bestiller)

Dersom du har adkomst fra annen gate enn den du har adresse til, kan du søke om adresseendring.

Saksbehandling

Se flytskjema

Prosessflyt

Regelverk

Lover og retningslinjer (regelverkshenvisninger)

Matrikkellova

Matrikkelforskriften

Forvaltningsloven

Adresseveileder

 

Mer informasjon om adressering finner du på Kartverkets nettsider: http://www.kartverket.no/eiendom/adressering/

 

Klagefrist

Det er tre ukers klagefrist på vedtak om ny adresse. Du kan klage på en adresse hvis:

  • du har fått feil husnummer 
  • du har fått adkomst fra feil gate

 

 

Kontakt oss

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

Åpningstider: 09.00 - 15.00 

Utskrift