dinutvei.no - en veiviser ved vold og overgrep

Informasjon

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

www.dinutvei.no  er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Krisesenter

Krisesenter Vest IKS
Er du blitt utsatt for vold og trenger noen å snakke med? Ta kontakt så kan vi hjelpe deg å finne løsninger. Krisesenter vest IKS har to avdelinger

Stord tlf. 53 41 12 12 Haugesund tlf. 52 72 98 84 - døgnåpent tilbud. Se også nettsiden - www.krisesentervest.no

MÅLGRUPPE
Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

TILBUD
Krisesenteret er lavterskel tilbod og du kan ta direkte kontakt uten henvisning frå hjelpeapparatet

 • eit midlertidlig opphold i trygge omgivelse
 • dag og døgntilbud
 • ulike tilbod til deg og dine barn
 • støtte og praktisk hjelp
 • råd og veiledning
 • hjelp til bearbeiding
 • oppfølging etter opphold
 • informasjon om rettighet og muligheter
 • advokatbistand
 • formidle kontakt med det øvrige hjelpeapparatet
 • tilrettelagt for funksjonshemma
 • gratis

Utskrift