Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende. Kommunale omsorgsboliger er utleieboliger tilrettelagt fortrinnsvis for eldre personer med ulike typer funksjonssvikt, og som gjør det vanskelig å mestre hverdagen i egen bolig eller trygdebolig.

I flere av omsorgboligene er det lagt opp til sosiale aktiviteter og trygghetsskapende tiltak. I tillegg ytes det individuelt tilpassede hjemmetjenester basert på egne vedtak. For brukere med store hjelpebehov har kommunen også egne Omsorg Pluss-anlegg. Omsorg Pluss-anleggene er omsorgsboligkompleks med heldøgns bemanning og med ulike aktivitetstilbud og tilbud om måltider.

Retningslinjer for tildeling av omsorgsbolig i Haugesund kommune >>>

Utskrift