Innemiljø

Lokal beskrivelse

For de aller fleste utgjør ikke inneklimaet noe helseproblem der de bor eller oppholder seg. Generelt må risikoforhold som kan bidra til dårlig inneluftkvalitet rettes opp, og utbedring må prioriteres der hvor mange melder om helseplager som synes å ha en sammenheng med risikoforhold i lokalene hvor de oppholder seg.

Det er viktig å være klar over at det er blitt mange aktører på inneklimaområdet, som har forskjellig agenda. Folkehelseinstituttet er rådgivende instans for helsetjenestens vurderinger i inneklimasaker, og gjør objektive vurderinger på bakgrunn av nasjonal og internasjonal forskning.

Helse, inneklima og skolemiljø
Opplæringsloven § 9a slår fast at alle elever skal engasjeres i arbeidet med skolemiljøet. Aktivitetene under dette temaet er en støtte for å oppfylle kravene i § 9a. Elevene får mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og bruke kunnskapen for å gjennomføre tiltak som vil ha betydning både for dem selv og for samfunnet.

§ 9a i opplæringsloven, også kalt elevenes arbeidsmiljølov, omhandler elevenes skolemiljø og trådte i kraft 1. april 2003. Det slås fast at hver enkelt elev i grunnskoler og videregående skoler har rett til et fysisk og psykososialt miljø som sørger for helse, trivsel og læring. Hvis elevene mener at de ikke får ivaretatt sine rettigheter, kan de selv eller foreldrene be skolen rette opp mulige brudd på loven.

Aktivitetene er rettet mot både det fysiske og det psykososiale skolemiljøet. Det fysiske skolemiljøet omfatter både inne- og utemiljø. Med psykososialt miljø menes det sosiale miljøet, hvordan elevene og personalet opplever dette og hvordan elevene opplever læringssituasjonen.

 Veileder for et bedre fysisk innemiljø >>>

Kontakt oss

Folkehelseinstituttet

Sentralbord: 21 07 70 00
Telefaks: 22 35 36 05
E-post:

Utskrift