Oppretting av grunneiendom

Informasjon

 

Denne tjenesten kan du bestille dersom du ønsker å opprette en ny eiendom eller festegrunn med eget gårds- og bruksnummer. 

Gebyrregulativ for Enhet for byutvikling 

 

 

Vilkår

 

Oppretting av grunneiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Eier av grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie kan søke om tillatelse til fradeling av eiendom. 

 

 

Skjema

 

Slik rekvirerer du opprettelse av ny matrikkelenhet. 

Fyll ut skjema: «Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning» -  Bokmål - Nynorsk 

Pkt. 1   - Fyll ut gards og bruksnummer 

Pkt. 2   - Kryss av korrekt hjemmelsgrunnlag   

Pkt. 3   - Kryss av i 3 A 

Pkt. 4   - Kryss av  

Pkt. 5   - Legg ved: 

Pkt. 6   - Fyll ut fakturaadresse  

Pkt. 7   - Gjelder ikke for denne tjenesten 

Pkt. 8   - Rekvirenten fyller ut og signerer (hjemmelshaver eller den som har fullmakt) 

 

Når du har fylt ut skjema sender du dette sammen med originale vedlegg til oss. Adresse finner du under "Kontakt oss" fana. 

 

 

Saksbehandling

 

Saksgang 

Trinn 1.  

Søknad om oppretting av grunneiendom behandles av seksjon for byggesaksbehandling. Dersom søknaden er komplett og i tråd med gjeldende regulering, er saksbehandlingstiden 3 uker, ellers er saksbehandlingstiden 12 uker. I dispensasjonssaker er det ingen frist for saksbehandling. 

Trinn 2. 

Når endelig vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger, overføres saken til seksjon geodata og oppmåling.   

Saksbehandler kontrollerer rekvisisjonen/ bestillingen, utfører nødvendig forarbeid og kaller inn til oppmålingsforretning. 

Etter avholdt oppmålingsforretning blir nye grenseforhold ført i matrikkelen (landets offisielle register over fast eiendom) og tinglyst før matrikkelbrev sendes involverte parter. 

 

Behandlingstid 
Når rekvisisjon av oppmålingsforretningen er mottatt og komplett, skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt. I tillegg kommer behandlingstid hos Tinglysingen. 

 

 

Klagerett

 

Klagerett
Saker som behandles etter matrikkelloven kan påklages fylkesmannen av hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen får betydning for. Dessuten av de som hevder at de hører inn under matrikkellovens § 9 bokstav b, c, d og e, samt § 17.

Klagen behandles etter reglene i forvaltningslovens kap. VI. Klagefristen er 3 uker og gjelder fra mottagelsen av dette brev. Klagen skal stiles til Fylkesmannen i Rogaland, men sendes Haugesund kommune, v. Kart- og oppmåling. Klagen må være underskrevet og angi hvilken forretning det klages over og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør være begrunnet og inneholde alle opplysninger som har betydning for vurderingen av klagen.
Dersom klagen sendes inn for sent, kan den bli avvist. Du kan søke om å forlenge klagefristen dersom det foreligger særlig grunn. I så fall må du opplyse om hvorfor du ikke kan lastes for forsinkelsen.

Klagebehandlingen
Dersom klagen har betydning for andre parter, vil disse bli varslet av oppmålings-myndigheten og gitt en frist for uttalelse. Hvis klagen ikke tas til følge, sendes klagen til fylkesmannen som avgjør saken.

Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Avgjørelsen kan for eksempel gå ut på bekreftelse av det som er gjort, oppheving av forretning eller pålegg om endring. Både partene og oppmålings-myndigheten vil bli gjort kjent med resultatet av klagebehandlingen direkte fra fylkesmannen.

 

 

 

Kontakt oss

 

Ved henvendelser som gjelder eksisterende saker, vennligst oppgi saksnummer. 

Enhet for byutvikling
tlf. 52 74 30 00

E-post:

Postadresse:
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Besøksadresse:
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

 
Byggesaksavdelingen har telefon- og besøkstid hverdager kl. 12.00 - 14.00.

Plan, geodata og oppmåling har telefon- og besøkstid hverdager kl 09.00 - 15.00.

 

 

 

Utskrift