Konsesjon og konsesjonsfrihet

Informasjon

Kommunen er konsesjonsmyndighet for de fleste eiendomsoverdragelser etter konsesjonsloven – Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 28. november 2003 nr 98

Konsesjonsfrihet 

De aller fleste eiendomsoverdragelser er konsesjonsfrie. Dette innebærer at det ikke er nødvendig å søke om konsesjon når man erverver eiendom. Unntaket fra dette er i hovedsak landbrukseiendommer, der det som hovedregel fortsatt må søkes konsesjon. 

Imidlertid krever tinglysingsmyndigheten ved tinglysing av skjøte i de fleste tilfeller en bekreftelse fra kommunen på at ervervet er konsesjonsfritt. 

Konsesjon 

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. 

«Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.  

Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter. Disse finner du på siden til landbruksdirektoratet, under «regelverk» se link under;  

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/regelverk 

Kommunen avgjør søknader om konsesjon. Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen. 

Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98 bestemmer at alle erverv av fast eiendom, og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år, er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller i forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom. 

Er du usikker på om ervervet utløser konsesjonsplikt eller har du spørsmål om konsesjonsbehandlingen, kan du henvende deg til kommunen der eiendommen ligger for å få svar, jf. Skjema -  LDIR-359 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv. 

For øvrig henvises det til direktoratet sine sider som er svært informative, og oppdaterte; 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/regelverk 

  

 

Vilkår

Konsesjonsfrihet

Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord uten å søke konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig- og fritids­formål, og ubebygd areal som er lagt ut til annet enn landbruksformål. Erverv fra nær familie er også unntatt fra konsesjonsplikt. 

Her krever tinglysingsmyndigheten ved tinglysing av skjøte en bekreftelse fra kommunen på at ervervet er konsesjonsfritt. 

Når egenerklæring ikke er nødvendig: 

Etter konsesjonsforskriften av 8.12.2003 er det for noen konsesjonsfrie erverv ikke nødvendig å bruke egen-erklæring. De mest praktiske tilfellene er: 

Erverv av bebygd eiendom hvor tomta ikke overstiger 2 dekar.  

Erverv av sameiepart i bebygd eiendom som i vedtatt reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruks- område når erververen er sameier i eiendommen fra før.  

Erverv av eiendomsleilighet, aksjeleilighet, obligasjonsleilighet, andel i boligbyggelag og borettslag og ved borettslags erverv av fast eiendom fra boligbyggelag. 

  

Vilkår for å søke om konsesjon 

Kommunen har avgjørelsesmyndighet i konsesjonssaker. 

Bestemmelser om overføring av myndighet fastsatt 8. desember 2003, er tilgjengelig på landbruksdirektoratet og lovdata

Det må ved søknad om konsesjon oppgis total areal på eiendommen.  

Gjelder ervervet flere gårds- og bruksnummer, skal alle regnes med. I tillegg skal det opplyses om hvordan eiendommens areal fordeler seg på ulike arealkategorier. I feltet for dyrket jord føres opp fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite. I feltet for produktiv skog føres skog med produksjonsevne på minst 100 liter (0,1 kubikkmeter) per dekar per år. Som annet areal regnes myr, grunnlendt mark, uproduktiv mark, fjell i dagen o.l. Se www.gardskart.skogoglandskap.no for mer informasjon om din eiendom,(jf veileder felt 8). 

Det må også oppgis hvilke bygninger som er på eiendommen, (søknads skjema pkt 11) og for vurderingen om konsesjon kan tillates er punkt 12 – 16 i skjemaet sentrale. Det dreier seg om søkers fremtidige planer for eiendommen, samt søkers evt. kompetanse for driften (jf. veileder felt 12-16). 

  

 

Skjema

Kommunen ved Enhet for byutvikling fører kontroll med at konsesjonsloven blir fulgt. Ønsker du hjelp til utfylling av skjema kan du henvende deg til oss. 

Skjema egenerklæring om konsesjonsfrihet, skjema LDIR-360 finner du her 

Skjema for å søke om konsesjon skjema LDIR -359 på erverv av fast eiendom finner du under; 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/skjema 

 

Når du har fylt ut skjema og har klart aktuelle vedlegg, kan du sende dette til oss elektronisk eller som brevpost. Adresser finner du under "Kontakt oss" fana. 

 

 

Saksbehandling

Konsesjonsfrihet 

  1. Kommunen fatter et konsesjonsvedtak eller bekrefter og signerer et egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet som erverver har fylt ut på vanlig måte. Kommunen arkiverer egenerklæringsskjemaet for senere oppfølging av eventuelle vilkår. 
  2. Kommunen registrerer informasjonen i matrikkelen så raskt som mulig og underretter innsender om at forholdet er lagret umiddelbart etter at registrering er fullført, jf. forskrift om konsesjonsfrihet § 4 (endring av bestemmelsen er vedtatt, den trår i kraft 18. april). 
  3. Dokumentet som skal tinglyses sendes inn til kartverket (elektronisk eller på papir). 
  4. Når dokumentet registreres hos Kartverket, spør tinglysingssystemet matrikkelen elektronisk om det foreligger et konsesjonsforhold for det aktuelle ervervet. Ved positivt svar er kontrollen av konsesjon ferdig. Er dokumentet ellers i orden blir det da tinglyst. 

  

Søknad om Konsesjon 

Kommunen har avgjørelsesmyndighet i konsesjonssaker. Fylkesmannen/Landbruksdirektoratet er klageinstans. 

Bestemmelser om overføring av myndighet fastsatt 8. desember 2003, er tilgjengelig på www.landbruksdirektoratet.no og www.lovdata.no

Før søknaden tas opp til behandling, må du betale et behandlingsgebyr. Gebyret blir fastsatt og krevd inn av kommunen. 

Du skal ikke betale gebyr hvis du har overtatt konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen. 

Det henvises ytterligere til veiledningsdelen som følger de aktuelle skjema som følger søknaden – 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/skjema 

  

 

Lover og retningslinjer

 

 

Klagerett

Ved søknad om konsesjon fatter kommunen vedtak som kan påklages. Opplysninger om klageadgang, frister og hvordan man går fram for å klage går fram av - blankett om retten til å klage over forvaltningsvedtak (jf Forvaltningsloven § 28). 

Link til hvordan skjema kan utfylles følger under; 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/hoeringer_kta/hoeringer_el.kom/vedlegg.pdf 

 

 

Kontakt oss

Ved henvendelser som gjelder eksisterende saker, vennligst oppgi saksnummer. 

 

Enhet for byutvikling
tlf. 52 74 30 00

E-post:

Postadresse:
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Besøksadresse:
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

 
Byggesaksavdelingen har telefon- og besøkstid hverdager kl. 12.00 - 14.00.

Plan, geodata og oppmåling har telefon- og besøkstid hverdager kl 09.00 - 15.00.

 

 

Utskrift