Skjenkebevilling

Alle som driver et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol må søke om skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis til selskapet som skal drive stedet. Skjenkestyrer og stedfortreder skal ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Alkoholomsetning
Alkoholpolitiske retningslinjer
Ansvarlig vertskap
Avvikling av virksomhet
Endring i styrerforholdene
NoRoSun skjenke- og salskontroll
Overdragelse av bevillingen
Salg-, skjenke- og serveringtider
Trygt Uteliv Haugesund
Utvidelse av skjenkeområde

Dette må du gjøre før du søker om skjenkebevilling

Du må skaffe alle disse vedleggene før du sender søknaden

 • firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet
 • skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 • målsatt tegning over skjenkearealet, inne og ute, barer skal være markert i tegningen.
 • dokumentasjon på styrer og stredfortreders ansettels ved skjenkestedet
 • dokumantasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven for styrer og stedfortreder
 • dokumantasjon på bestått etablererprøve for daglig leder/styrer
 • brukstillatelse fra bygningsmyndighetene
 • overdragelsesavtale (ved overdragelse av eksisterende virksomhet)
 • dokumentasjon på registrering hos Mattilsynet
 • dokumentasjon på at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret, har lovlig arbeidskontrakt og yrkesskadeforsikring (dersom kommunen ber om det)
 • adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc., dersom kokmmunen ber om det)
 • godkjennelse fra Branntilsynet (dersom kommunen ber om det)
 • budjsett og finansieringsplan (dersom kommunen ber om det)

 

Før du søker om skjenkebevilling må du dokumentere at det er ansatt en styrer og stedfortreder som har bestått etablererprøve og kunnskapsprøve. 

Ved Servicesenteret kan du avlegge følgende prøver:

Prøvene avholdes onsdager og torsdager kl 09.30 og kl 13.00. Det bestilles time i forkant på telefon 52 74 30 00.

Slik søker du om skjenkebevilling

Søknad om skjenkebevilling

Hvor lang tid tar det før søknaden blir behandlet?

 • Saksbehandlingstiden for søknader om skjenkebevilling er normalt 2-4 måneder.
 • Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt søknaden er fullstendig.
 • Når søknaden er fullstendig, sendes den til uttalelse til politiet, brannvesen, skatteetaten og kemneren.
 • Søknaden behandles og avgjøres politisk i helse- og omsorgsstyret.

Behandlingstiden kan bli lenger dersom de offentlige etatene har bemerkninger til saken, eller dersom du gjør endringer underveis i saksbehandlingen

Kontaktinformasjon

Servicesenteret
Kirkegata 85, 5528 Haugesund
Telefon: 52 74 30 00
E-post:  

Utskrift