Alkoholomsetning

Alkoholomsetning

Alkohollovens § 7
For bevilling til salg av alkoholholdig drikk utenom Vinmonopolet og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.
Departementet gir forskrifter om gebyrsatser og innbetaling av gebyret. Bevillingsmyndigheten fastsetter gebyret. Gebyret tilfaller kommunen, med unntak av bevilling etter § 5-2 og 5-3 annet ledd, som tilfaller staten

Du som er bevillingshaver plikter å rapportere skjenkestedets/utsalgsstedets omsetning innen fristen 2. mai. Dersom rapport ikke blir levert, kan kommunen tildele prikker etter alkoholforskriftens § 10-3.

Velg riktig skjema – dersom du driver skjenkested, velg skjema for pdf rapportering skjenking . Dersom du driver et utsalgssted, velg skjema for   pdf rapportering salg .

Alkoholomsetning
Alkoholpolitiske retningslinjer
Ansvarlig vertskap
Avvikling av virksomhet
Endring i styrerforholdene
NoRoSun skjenke- og salskontroll
Overdragelse av bevillingen
Salg-, skjenke- og serveringtider
Trygt Uteliv Haugesund
Utvidelse av skjenkeområde

In English

For the license to sell alcoholic beverages outside of Vinmonopolet, and to serve alcoholic beverages, an annual licensing fee shall be paid, calculated in relation to the expected volume of alcoholic beverages sold.

The ministry provides regulations on fee rates and payment of the fee. The licensing authority shall set the fee. The fee shall accrue to the municipality, with the exception of the fee for licences granted under sections 5-2 and 5-3 second paragraph which shall accrue to the State.

As a licensee, you are obligated to report the licenced premise/outlet's turnover within the deadline of May 2nd. If a report is not delivered, the municipality may issue penalty points pursuant to section 10-3 of the alcohol regulations.

Choose the correct form - if you run a licenced premise, select the form rapportering skjenking. If you run a retail outlet, select the form rapportering salg.

Utskrift