Gatenavn

Informasjon

En adresse består av; et gatenavn, et husnummer og eventuelt et bolignummer. Offisielle adresser (gatenavn og husnummer) tildeles bygninger som skal brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet og offentlig virksomhet.

 • Kommunen vedtar nye gatenavn og tildeler adresser.

 • Adresser hjelper utrykningspersonell, yrkessjåfører og besøkende å finne fram til inngangsdøren din.

 • Du som er huseier har ansvar for å sette opp husnummer på huset ditt.

Fastsette gatenavn

Nye utbyggingsområder fører til behov for nye gatenavn. Adresseansvarlig i HK vurderer fortløpende behovet for nye gatenavn på grunnlag av nye reguleringsplaner, opparbeiding av nye veier etc. Gatenavnkomiteen ved Enhet for Byutvikling kommer med forslag til navn på nye gater og plasser i utbyggingsområder. Nye gatenavn vil ofte ha bakgrunn i stedsnavn på gamle kart eller lokal kulturhistorie. Gatenavnkomiteen utarbeider en sak som sendes på høring til:

 • Stedsnavntjenesten på Vestlandet, - som gir uttalelse til skrivemåten
 • Karmsund Folkemuseum, Haugesund Historielag og Velforeningenes Fellesutvalg, - som gir uttalelse til selve navnevalget

Etter høringen sendes forslaget til Plan- og miljøutvalget som gjør endelig vedtak. Vedtaket kan ikke påklages av andre enn stednavntjenesten (språkrådet).

 

Gatenavnskilt

Det er kommunens ansvar å sette opp gatenavnskilt på kommunale veger. I tillegg vil det av og til være hensiktsmessig å sette opp henvisningsskilt ved stikkveger. Formålet med henvisningsskilt er å gjøre det enklere å få oversikt over hvilke adresser som ligger i stikkveger eller for å henvise til en adresse som ligger et stykke unna den navngitte vegen.

Saksbehandling

Gatenavnkomiteen består av representanter fra Enhet for byutvikling, nærmere bestemt enhetsleder, byantikvar, en representant fra henholdsvis geodata og oppmåling, samt planavdelingen.

 

Regelverk

Lover og retningslinjer (regelverkshenvisninger)

Matrikkellova

Matrikkelforskriften

Forvaltningsloven

Adresseveileder

 

Mer informasjon om adressering finner du på Kartverkets nettsider: http://www.kartverket.no/eiendom/adressering/

 

Klagefrist

Det er tre ukers klagefrist på vedtak om ny adresse. Du kan klage på en adresse hvis:

 • du har fått feil husnummer 
 • du har fått adkomst fra feil gate

 

 

Kontakt oss

Kontaktpersoner og roller gatenavnkomite

 • Enhetsleder
 • Byantikvar
 • Representant seksjon geodata og oppmåling
 • Representant seksjon plan

Servicesenteret
Kirkegata 85 (se KART)
5528 Haugesund

Tlf: 52 74 30 00 (sentralbordet har åpent 08.00 - 15.30)
Faks: 52 74 32 52
E-post: Servicesenteret

Åpningstider: 09.00 - 15.00 

Utskrift