Overdragelse av bevilling

Bevillingen faller bort når virksomheten

  • blir overdratt til ny eier
  • ved overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap
  • ved endring av selskapsform
  • ved fusjon

Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Dette kan kun skje dersom det foreligger en overdragelsesavtale mellom gammel og ny eier, bevillingsmyndigheten har fått melding om endringer, og dersom det søkes om ny skjenkebevilling så raskt som mulig - senest 30 dager fra overdragelsen fant sted.

Du må også legge ved dokumentasjon fra revisor eller ekstern regnskapsfører på at vedkommende som søker er ansatt i virksomheten. Ved tvil er det bevillingsmyndigheten som avgjør om det foreligger en overdragelse/eierskifte etter alkoholloven.

Ny eier må levere fullstendig søknad med alle vedlegg innen 30 dager etter at overdragelsen fant sted.
Dersom ny eier etablerer nytt selskap med nye ansatte, med nytt konsept skal det søkes ordinært om skjenkebevilling.

 

Alkoholomsetning
Alkoholpolitiske retningslinjer
Ansvarlig vertskap
Avvikling av virksomhet
Endring i styrerforholdene
NoRoSun skjenke- og salskontroll
Overdragelse av bevillingen
Salg-, skjenke- og serveringtider
Trygt Uteliv Haugesund
Utvidelse av skjenkeområde

 

 

Utskrift