Christian Haalands A/S fond til fremme av trivsel og miljø for de eldre i Haugesund

Fondets avkastning skal brukes til å bedre og fremme trivsel og miljø for de eldre i Haugesund. Det er en forutsetning at de årlige beløp ikke anvendes til den ordinære drift av eldreinstitusjoner i Haugesund, men brukes til ekstraordinære tiltak som kan være til glede og nytte for de eldre og bedre deres miljø.

Med «de eldre i Haugesund» menes de personer som ferdige med sin yrkesaktive periode. Det overlates imidlertid til styret ved skjønn å avgjøre hvem som går inn under begrepet «de eldre».

Både organisasjoner, interessegrupper og andre som arbeider til fremme av trivsel og miljø blant de eldre kan søke.  Tiltak med varig verdi vil bli vurdert ekstra positivt.

Søknaden må inneholde hvilket beløp det søkes om og legge ved et enkelt budsjett. 

De som har søkt før og mottatt midler, må legge ved et enkelt regnskap.

I søknaden må det opplyses om navn, mailadresse/adresse og kontonummer som skal benyttes.

Det er ikke eget søknadsskjema.

Søknadsfrist: 1 mars / årlig.

Søknaden sendes:

eller:

Haugesund kommune 
Politisk sekretariat
postboks 2160 
5504 Haugesund

Utskrift