Hvem har stemmerett?

9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og da har disse stemmerett:

Norske statsborgere som

 

 • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret
 • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge
 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
 • utenlandske statsborgere som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de sist tre årene før valgdagen
 • er statsborger i annet nordisk land og blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
 • for å utøve stemmeretten må velger være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.
 • stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter § 2-1.
 • i tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de
  a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
  b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
 • for å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

 

Valgillustrasjon-1

Utskrift