Sammenslåing

Informasjon

Eier du to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer. 

Sammenslåing kan kreves av hjemmelshavere (har grunnbokshjemmel) til mer enn én eiendom. Sjekk grunnboken selv på seeiendom.no

Reglene om sammenslåing står i matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43, samt Tinglysingsloven

Pris: Det er ingen gebyrer på sammenslåing. 

 

 

Vilkår

  • Eiendommene må ha felles grense og ligge i samme kommune. 
  • Eiendommene må ha samme hjemmelshaver. 
  • Eventuell fester av eiendom skal gi samtykke til sammenslåing. 
  • Hvis noen av matrikkelenhetene har heftelser, må det ordnes opp i disse før sammenslåing kan skje, jf. matrikkelforskriften § 43, åttende ledd. Opplysninger om heftelser m.v. fås ved henvendelse til tinglysingsmyndigheten

 

 

Skjema

For å søke om sammenslåing av eiendommer fyller du ut dette skjema: 

 Krav om sammenslåing 

Når du har fylt ut skjema og har klart aktuelle vedlegg, kan du sende dette til oss elektronisk eller som brevpost. Adresser finner du under "Kontakt oss" fana. 

 

 

Saksbehandling

Kommunen vurderer om vilkårene for sammenslåing foreligger, fører i matrikkelen, og lager melding til tinglysing hvis de finner at forholdene for sammenslåing er til stede. For sammenslåing av  eierseksjoner gjelder bestemmelsene om reseksjonering i eierseksjonsloven. 

Behandlingstid: Prosessen er ferdigstilt innen fire uker. 

 

 

Lover og retningslinjer

Matrikkellova 

Matrikkelforskriften 

 

 

Klagerett

Klagerett
Saker som behandles etter matrikkelloven kan påklages fylkesmannen av hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen får betydning for. Dessuten av de som hevder at de hører inn under matrikkellovens § 9 bokstav b, c, d og e, samt § 17.

Klagen behandles etter reglene i forvaltningslovens kap. VI. Klagefristen er 3 uker og gjelder fra mottagelsen av dette brev. Klagen skal stiles til Fylkesmannen i Rogaland, men sendes Haugesund kommune, v. Kart- og oppmåling. Klagen må være underskrevet og angi hvilken forretning det klages over og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør være begrunnet og inneholde alle opplysninger som har betydning for vurderingen av klagen.
Dersom klagen sendes inn for sent, kan den bli avvist. Du kan søke om å forlenge klagefristen dersom det foreligger særlig grunn. I så fall må du opplyse om hvorfor du ikke kan lastes for forsinkelsen.

Klagebehandlingen
Dersom klagen har betydning for andre parter, vil disse bli varslet av oppmålings-myndigheten og gitt en frist for uttalelse. Hvis klagen ikke tas til følge, sendes klagen til fylkesmannen som avgjør saken.

Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Avgjørelsen kan for eksempel gå ut på bekreftelse av det som er gjort, oppheving av forretning eller pålegg om endring. Både partene og oppmålings-myndigheten vil bli gjort kjent med resultatet av klagebehandlingen direkte fra fylkesmannen.

 

 

 

Kontakt oss

Ved henvendelser som gjelder eksisterende saker, vennligst oppgi saksnummer. 

Enhet for byutvikling
tlf. 52 74 30 00

E-post:

Postadresse:
Postboks 2160, 5504 Haugesund

Besøksadresse:
Kirkegata 85, 5528 Haugesund

 
Byggesaksavdelingen har telefon- og besøkstid hverdager kl. 12.00 - 14.00.

Plan, geodata og oppmåling har telefon- og besøkstid hverdager kl 09.00 - 15.00.

 

 

Emneord: Sammenføyning, Sammenføying

Utskrift