Grunnskoleopplæring for voksne

Informasjon

Breidablik læringssenter tilbyr eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne over 16 år. Tilbudet er ment for voksne som av ulike grunner ikke har fullført hele eller deler av grunnskolen. Grunnskoletilbudet går over ett til fire år og gir opplæring i de fagene som kreves for å kunne utstede vitnemål: norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk. Undervisningen følger forsøkslæreplaner for forberedende voksenopplæring (FVO). Utdanningsløpet avsluttes med skriftlig og muntlig eksamen og vitnemål. Det er også mulig å søke opplæring i en eller flere grunnleggende ferdigheter (uttrykke seg skriftlig og muntlig, kunne regne, lese og bruke digitale verktøy). Med vitnemål fra grunnskole kan du søke videregående opplæring.

Opplæringen er organisert på fire nivåer: Modul 1 til modul 4. Søkere som trenger forberedende opplæring i ett eller flere fag, starter på modul 1 og følger et tre- eller fireårig skoleløp, alt etter faglig utvikling og nivå. Undervisningen foregår på dagtid, 30-33 timer pr. uke. Søkere blir etter behov kartlagt og testet i fagene matematikk, norsk og engelsk. Vi tilbyr opplæring som i stor grad er tilpasset den enkelte.

Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose må vise resultat av tuberkuloseundersøkelse før de blir tatt inn på grunnskoleopplæringen. Folkehelseinstituttet bestemmer hvilke land dette gjelder. Du finner en oversikt over dette på folkehelseinstituttets nettsider. Tuberkuloseundersøkelse for personer bosatt i Haugesund kommune gjennomføres på Sentrum helsestasjon, telefon 52 74 41 10.

Opplæring og undervisningsmateriell er gratis. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon!

Privatist

Privatist er en som har meldt seg til eksamen i ett eller flere fag uten å være elev i dette faget eller disse fagene ved Breidablik læringssenter. Privatister går opp til eksamen i fag de ønsker å dokumentere kompetanse i. Eksamensformen for privatister framgår av læreplanverket.

Barn og ungdom i opplæringspliktig alder, jf. opplæringsloven § 2-1, kan ikke ta grunnskoleopplæringen som privatist.

Voksne som oppfyller vilkårene i opplæringslovens § 4A-1 har rett til grunnskoleopplæring eller til å ta grunnskolefag som privatist. 

For å ha rett til grunnskoleopplæring/ å kunne ta privatisteksamen i grunnskolefag, må følgende vilkår være oppfylt:

 • søkeren må være over opplæringspliktig alder
 • søkeren må ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringslovens § 3-1
 • søkeren trenger grunnskoleopplæring

For å melde deg til privatisteksamen ved Breidablik læringssenter, må du være bosatt i Haugesund kommune. Grunnskoleeksamen arrangeres en gang i året i mai-juni.

Personer som ikke har rett til grunnskoleopplæring etter § 4A-1, kan ikke melde seg opp som privatist i grunnskoleopplæringen for voksne etter forskrift til opplæringsloven kapittel 4. Personer som ønsker å ta privatisteksamen må derfor først søke om rett til grunnskole for voksne etter § 4A-1 (se under menyen Skjema).

Søknad om oppmelding til privatisteksamen for grunnskolen, skjer på eget søknadsskjema (se under menyen Skjema)

Ved oppmelding må det betales en prøveavgift per eksamensprøve som må være betalt før eksamensdato. Prøveavgiften fastsettes hvert år av Stortinget ved behandlingen av Statsbudsjettet. I 2020 er prisen kr 1114,- pr. eksamen.

Oppmeldingsfrist: 31. januar 2020.

Lovverk

§ 4A-1.Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.

Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

Det er eit vilkår for rett til grunnskoleopplæring at søkjaren har lovleg opphald i landet. Dei som er over opplæringspliktig alder, og som oppheld seg lovleg i landet i påvente av å få avgjort søknad om opphaldsløyve, har likevel berre rett til grunnskoleopplæring etter denne paragrafen når dei er under 18 år og det er sannsynleg at dei skal vere i Noreg i meir enn tre månader. Dei som oppheld seg lovleg i landet i påvente av å få avgjort søknad om opphaldsløyve, og som fyller 18 år i løpet av eit skoleår, har rett til å fullføre påbegynt skoleår. For dei som får avslag på søknaden om opphaldsløyve, gjeld retten til grunnskoleopplæring etter denne paragrafen fram til dato for endeleg vedtak.

Kontakt oss

Breidablik læringssenter
Postboks 500, 5501 Haugesund

Telefon
: 52 74 48 60
E-post:

Rektor
Telefon: 52 74 48 61

Besøksadresse voksenopplæring:

Haraldsgata 110, 5527 Haugesund

Besøksadresse skoletilbud for barn (6-16 år):
Skåregata 109, 5527 Haugesund

Avdeling voksne innvandrere
Avdelingsleder: 52 74 48 63
Inntakskontor: 52 74 48 64 (tirsdag og torsdag 10.30-15.30)

Avdeling mottaksskolen
Avdelingsleder: 52 74 36 39

Avdeling tospråklige lærere
Avdelingsleder: 52 74 36 48

Avdeling grunnskole- og spes.ped.tilbud for voksne
Avdelingsleder: 52 74 48 62

Ansatte

Pål

Pål Viland Monstad
Avdelingsleder
52 74 49 52
913 48 629

Else Marit

Else Marit Tryggestad
Rådgiver/
grunnskolelærer
52 74 49 40

Anders

Anders Dedekam
Spes.ped./
grunnskolelærer
52 74 49 40

Anne Kim

Anne Kim Trippestad
Spes.ped./
grunnskolelærer
52 74 49 40

Birte

Birte Fingann Stol
Grunnskolelærer
52 74 49 40

Per

Per Myklatun
Spes.ped./
Grunnskolelærer
52 74 49 40

Mariana Lund

Mariana Ivanova Lund
Grunnskolelærer
52 74 49 40

Abebe

Abebe Tolla Wayessa
Grunnskolelærer
52 74 49 40

Pål B  oystein    
Pål Richard Bjørge
Grunnskolelærer
52 74 49 40
Øystein Hovland
Grunnskolelærer
52 74 49 40
   

In English

PRIMARY EDUCATION FOR ADULTS

Information

Breidablik Learning Centre offers exam oriented primary education for adults over 16 years old. The service is for adults who, for various reasons, haven’t completed primary or lower secondary education. The courses last from two to four years, and provide training in the subjects needed for a diploma: Norwegian, mathematics, sciences, social sciences and English. The courses follow the regular curriculum (Kunnskapsløftet) for primary and lower secondary education. The educational pathway is concluded with written and oral exams, as well as diplomas. You can also apply for training in one or more basic skills (to be able to express oneself in writing and orally, do calculus, read and use digital tools). With a primary and lower secondary education diploma you can apply for upper secondary education.

The education is divided into three classes: G1, G2 and G3. Applicants who need preparatory training in one or more subjects start in G1, and follow three or four years of schooling, depending on their progress in the subject matter and ability. Teaching takes place during the day, 30 hours per week. All applicants are mapped and tested in the subjects mathematics, Norwegian and English. Our education is to a large extent tailored to match the individual.

People from countries with high incidences of tuberculosis must show tuberculosis test results before being admitted to primary education. The National Institute of Public Health determines which countries this applies to. You will find an overview of this on The National Institute of Public Health’s website. Tuberculosis checks for persons living in Haugesund municipality is carried out at the Sentrum health centre, telephone no. 52 74 41 10.

Education and teaching materials are free. Please contact us for further information!

External candidates

External candidates register for an exam in one or more courses without following this course/these courses at Breidablik Learning Centre. External candidates take exams in subjects where they wish to document their competence. The exam type for external candidates is stated in the curriculum.

Children and adolescents of educational age, cf. the Education Act § 2-1, cannot complete primary school education as external candidates.

Adults who meet the requirements of Section 4A-1 of the Education Act are entitled to primary education, or to complete elementary school disciplines as external candidates.

To be entitled to primary education / to be able to take an external exam in elementary school subjects, the following requirements must be met:

 • The applicant must be over the compulsory school age
 • The applicant must not have a right to upper secondary education pursuant to Section 3-1 of the Education Act
 • The applicant is in need of primary school education


To register for an external exam at the Breidablik Learning Centre, you must be a resident in Haugesund Municipality. Primary school examinations are held once a year, in May-June.

Anyone not entitled to primary education pursuant to § 4A-1 cannot register as external candidates within primary education for adults, pursuant to the Education Act, chapter 4. Persons wishing to take an external exam must therefore first apply for the right to elementary school for adults under section 4A -1 (see the “Skjema” menu).

To apply to register for an external elementary school exam, use a separate application form (see the menu Skjema)

Upon registration, a fee must be paid per exam, which must be paid before the exam date. The fee is determined annually by the Parliament during the processing of the national budget. In 2020 the price is NOK 1114, - per exam.
Registration deadline: January 31st.

Legislation

 • § 4A-1. Right to primary education for adults
 • Those over compulsory school age and in need of primary education, are entitled to such education, as long as they are not entitled to upper secondary education according to § 3-1. The right to education normally includes the school subjects needed for a diploma in primary education for adults. The education shall be adapted according to individual needs.
 • The education and teaching materials are free.
 • Legal stay in the country is a condition for adult primary education. Those over compulsory school age, residing in the country legally awaiting a decision on legal stay, are still only entitled to primary education according to this paragraph if they are under 18 years old, and their stay in Norway is likely to last more than three months. Those residing in the country legally awaiting a decision on legal stay, and who turn 18 during a school year, have the right to complete the school year. Should the application for legal stay be declined, the right to primary education stands until the date of the final decision.

Contact us

 • Breidablik learning centre
  Postboks 500, 5501 Haugesund

  Telephone
  : 52 74 49 40
  E-mail:

  Street address, adult education:

  Haraldsgaten 110, 5527 Haugesund

  Street address, school services for children (6-16 years):
  Skåregaten 109, 5527 Haugesund
 • Dept. adult immigrants
 • Head of department: 52 74 49 53
  Admissions office: 52 74 49 41 and 52 74 49 42 (Tuesdays and Thursdays 10.30-15.30)
 • Dept. receiving school
  Head of department: 52 74 36 39
 • Dept. bilingual teachers
  Head of department: 52 74 36 48
 • Dept. primary school and special needs education, adults
  Head of department: 52 74 49 52
 • Employees

 

Utskrift